10:47 13/02/2022

Viettel Global lý giải khoản lỗ hơn 756 tỷ đồng trong quý 4/2021

Nam Anh

Mặc dù lợi nhuận sau thuế quý 4/2021 tốt hơn cùng kỳ nhưng vẫn âm, nguyên nhân chính là do sự thay đổi chính sách ghi nhận doanh thu theo quy định của Bộ Tài chính đối với các doanh nghiệp viễn thông...

Mạng di động Mytel tại Myanmar của Viettel.
Mạng di động Mytel tại Myanmar của Viettel.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ quý 4/2021 trước đó của Viettel Global, cho biết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 4 của tổng công ty này đạt 3.975 tỷ đồng, giảm 13,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý của Viettel Global cũng chỉ đạt 979,8 tỷ đồng, giảm tới 30,6% so cùng kỳ (khi đạt 1.413 nghìn tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế của tổng công ty quý 4 âm (-) 756,8 tỷ đồng.

Viettel Global lý giải khoản lỗ hơn 756 tỷ đồng trong quý 4/2021 - Ảnh 1
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ (quý 4/2021).
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ (quý 4/2021).

Trong báo cáo giải trình, Viettel Global cho rằng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 4/2021 của Viettel Global -756,8 tỷ tốt hơn so với cùng kỳ 488,1 tỷ, hầu hết các thị trường nước ngoài của Viettel Global đều có sự tăng trưởng tốt trong kinh doanh.

Giải trình khoản chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2021 của Viettel Global.
Giải trình khoản chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2021 của Viettel Global.

Theo Viettel Global, mặc dù lợi nhuận sau thuế quý 4/2021 tốt hơn cùng kỳ nhưng vẫn còn âm, nguyên nhân chính là do sự thay đổi chính sách ghi nhận doanh thu theo quy định của Bộ Tài chính đối với các doanh nghiệp viễn thông. Trong năm tài chính 2021, Viettel Global thực hiện ghi nhận doanh thu dịch vụ viễn thông theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 7370/BTC-QLKT ngày 18/6/2020.

Theo đó, doanh thu bán thẻ viễn thông trả trước phải được xác định trên cơ sở lưu lượng thực tế mà khách hàng đã sử dụng trong kỳ, khoản tiền thu bán thẻ nhưng khách hàng chưa sử dụng dịch vụ sẽ không được phản ánh vào doanh thu trong kỳ mà được chuyển sang ghi nhận doanh thu chưa thực hiện theo chính sách kế toán mới với tổng số tiền là 1.600 tỷ. Viettel Global áp dụng điều chỉnh phi hồi tố theo hướng dẫn tại điểm 1.1.2 Thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thực hiện 6 chuẩn mực kế toán.

“Ảnh hưởng của việc thay đổi chính sách kế toán làm giảm lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất quý 4/2021 và năm 2021 là 1.600 tỷ và 1.300 tỷ”, báo cáo giải trình của Viettel Global nhấn mạnh.

Viettel Global cũng cho rằng, nếu ghi nhận doanh thu theo chính sách cũ thì lợi nhuận sau thuế quý 4/2021 đạt 550 tỷ tăng 1.788 tỷ so với cùng kỳ (lỗ 1.244 tỷ), lũy kế năm 2021 đạt 1.081 tỷ tăng 652 tỷ so với cùng kỳ (lãi 429 tỷ). Nguyên nhân do sự tăng trưởng doanh thu tốt của hầu hết các thị trường, đặc biệt trong quý 4/2021, Movitel tại Mozambique tăng 38%, Natcom tại Haiti +50%, Halotel tại Tanzania +13%, Mytel tại Myanmar +23%, Star Telecom tại Lào +25%, ngoài ra do chi phí hoạt động tài chính (lỗ chênh lệch tỷ giá) giảm 536 tỷ và chi phí khác (hoàn nhập dự phòng phải trả) giảm 487 tỷ.

Đối với kết quả kinh doanh riêng, báo cáo giải trình cho biết, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo riêng quý 4/2021 tăng 93,2 tỷ so với cùng kỳ năm trước tương ứng tăng 42%, chủ yếu do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng trưởng 52%, kết hợp với việc tối ưu chi phí giá vốn khiến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đã tăng từ mức 37% cùng kỳ năm trước lên mức 50% trong năm nay.

Trong năm 2021, quý nào Viettel Global cũng phải có báo cáo giải trình về khoản “biến động” lợi nhuận trong kỳ hoạt động kinh doanh quý của tổng công ty, trong đó đa phần ghi nhận khoản lợi nhuận lỗ/giảm so với cùng kỳ. Tại kỳ báo cáo kết quả kinh doanh giữa niên độ 2021, Viettel Global cũng có báo cáo giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất với khoản lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 giảm 363,6 tỷ VND (tương ứng giảm tới 44,4%) so với cùng kỳ năm 2020.