10:30 29/01/2021

Vinhomes lãi ròng 27.839 tỷ, tăng trưởng 28%

Kim Phong

Lợi nhuận kế toán sau thuế của công ty mẹ Vinhomes đạt 27.839 tỷ đồng trong năm 2020, tăng 28% so với năm 2019

Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2020.

Theo báo cáo, tổng doanh thu thuần hợp nhất ghi nhận trong năm 2020 đạt 70.890 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất ghi nhận trong quý 4/2020 đạt 21.512 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2019 chủ yếu do công ty bước vào thời kỳ bàn giao lớn với các sản phẩm bàn giao chủ yếu của 4 dự án Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Grand Park, Vinhomes Smart City và Vinhomes Symphony.

Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi ghi nhận trong năm 2020, bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhomes, các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) và hoạt động bán buôn được ghi nhận như một khoản thu nhập tài chính, đạt 98.089 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2019. 

Trong kỳ công ty đã cắt giảm bớt chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, đưa tổng lợi nhuận kế toán hợp nhất trước thuế ghi nhận trong quý 4 đạt 14.847 tỷ đồng, tăng 98% so với quý 3 năm 2020 nhờ tăng trưởng bàn giao bán lẻ và bán buôn.

Tổng lợi nhuận kế toán hợp nhất trước thuế trong năm 2020 đạt 37.047 tỷ đồng và lợi nhuận kế toán sau thuế của công ty mẹ đạt 27.839 tỷ đồng, tăng lần lượt 25% và 28% so với năm 2019. 

Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) trong năm 2020 đạt 8.463 đồng, tăng 30% so với năm 2019.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản Vinhomes đạt 214.937 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 89.685 tỷ đồng, tăng lần lượt 9% và 39% so với thời điểm 31/12/2019.