07:04 04/06/2021

5 tháng, ngân sách bội thu 86,3 nghìn tỷ đồng

Mặc dù đại dịch Covid - 19 nhưng Vụ Ngân sách Nhà nước cho biết, các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn tăng trưởng tốt so với cùng kỳ...

Trong 5 tháng đầu năm 2021 ngân sách trung ương đã trích gần 3 nghìn tỷ đồng dự phòng để phục vụ phòng, chống Covid - 19
Trong 5 tháng đầu năm 2021 ngân sách trung ương đã trích gần 3 nghìn tỷ đồng dự phòng để phục vụ phòng, chống Covid - 19

Vụ Ngân sách nhà nước – Bộ Tài chính cho biết, qua thống kê sơ bộ cho thấy, thu ngân sách Nhà nước thực hiện trong tháng 5/2021 ước đạt 124,5 tỷ đồng, tăng so với con số thu 115,9 nghìn tỷ đồng của tháng 4/2021.

Luỹ kế thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2021 đạt 667,9 nghìn tỷ đồng, bằng 49,7% dự toán, tăng 15,2% so cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, thu nội địa đạt 48,8% dự toán, tăng 14,2%; thu từ dầu thô đạt 68,8% dự toán, giảm 18,4%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 55,2% dự toán, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Vụ Ngân sách Nhà nước cho biết, có 42 địa phương thu nội địa đạt trên 48% dự toán, 14 địa phương thu đạt từ 42% đến 48% và 7 địa phương thu đạt dưới 42% dự toán.

 

Phần lớn các khoản thu và nhóm khoản thu có tiến độ đạt trên 42% so với dự toán. Đặc biệt là các khoản thu từ hoạt động sản xuất - kinh doanh được đánh giá là vừa đạt dự toán, vừa tăng trưởng tốt với cùng kỳ năm 2020

(Vụ Ngân sách Nhà nước - Bộ Tài chính)

Phần lớn các khoản thu và nhóm khoản thu có tiến độ đạt trên 42% so với dự toán. Đặc biệt là các khoản thu từ hoạt động sản xuất - kinh doanh được đánh giá là vừa đạt dự toán, vừa tăng trưởng tốt với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 45,6% dự toán, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2020. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 51,9% dự toán, tăng 20,2% cùng kỳ năm trước. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 53,5% dự toán, tăng 42,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Về chi ngân sách Nhà nước, Vụ Ngân sách nhà nước còn cho biết, tổng chi cân đối trong tháng 5/2021 ước thực hiện 117,9 nghìn tỷ đồng, thấp hơn con số 124,5 nghìn tỷ đồng chi trong tháng 4/2021.

Theo trên, tổng chi cân đối ngân sách Nhà nước thực hiện 5 tháng đầu năm 2021 đạt 581,6 nghìn tỷ đồng, bằng 34,5% dự toán. Trong đó chi đầu tư phát triển đạt 21,4% dự toán và chi thường xuyên đạt 41,6% dự toán.

Như vậy, 5 tháng đầu năm 2021 ngân sách Nhà nước đang bội thu 86,3 nghìn tỷ đồng.

Trong 5 tháng đầu năm 2021 ngân sách trung ương đã trích gần 3 nghìn tỷ đồng dự phòng để mua vaccine, vật tư, hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị y tế và hỗ trợ các địa phương để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chính phủ đã xuất cấp 14,6 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ, cứu đói cho nhân dân.

Về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước, Vụ Ngân sách Nhà nước nhận định là còn chậm. 

Trong 5 tháng đầu năm 2021 chỉ có 7 bộ, cơ quan trung ương và 8 địa phương tỷ lệ giải ngân đạt trên 25% kế hoạch. Vẫn còn 21 bộ, cơ quan trung ương giải ngân dưới 1% kế hoạch vốn được giao.

Với nguồn vốn vay nước ngoài, từ đầu năm 2021 đến nay mới giải ngân đạt 3% kế hoạch.