13:46 17/08/2022

Cổ phiếu FLC và HAI sắp bị đình chỉ giao dịch

Hà Anh

HOSE nhận thấy đến ngày 15/08/2022 FLC và HAI chưa họp Đại hội đổng cổ đông thường niên (quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 31/12/2021); chưa công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; đồng thời chưa lựa chọn được đơn vị kiểm toán BCTC nam 2022...

Sơ đồ giá cổ phiếu FLC thời gian qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu FLC thời gian qua.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo khả năng đình chỉ giao dịch của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC) và Công ty Cổ phần Nông dược HAI (mã HAI).

Cụ thể: qua quá trình giám sát hoạt động của tổ chức niêm yết, HOSE nhận thấy đến ngày 15/08/2022 FLC và HAI chưa họp Đại hội đổng cổ đông thường niên (quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 31/12/2021); chưa công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; đồng thời chưa lựa chọn được đơn vị kiểm toán BCTC nam 2022.

Ngày 25/05/2022, HOSE đã ban hành các quyết định chuyển cổ phiếu FLC và HAI từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 01/06/2022 do hai công ty này chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 39 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17 /QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 nam 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Căn cứ quy định tại điểm a và c khoản 1 Điều 41 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam: "1. Chứng khoán bị đình chi giao dịch khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

a) Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính cỏ kiếm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên có soát xét quá 06 tháng so với thời hạn quy định... c) Tố chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch... ”

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 Thông tư 96/2022/TT-BTC ngày 16/011/2022 Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: "c) Thời hạn công bố báo cáo tài chính bán niên: ...Trường hợp tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của cổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng phải công bố báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét nhưng tối đa không quá 60 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu nam tài chính".

HOSE sẽ thực hiện xử lý nâng lên diện đình chỉ giao dịch theo quy định hiện hành nếu Công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin.

HOSE cho biết để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông công ty cũng như nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, HOSE đề nghị FLC và HAI có văn bản giải trình về lộ trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cũng như việc lựa chọn đơn vị kiêm toán BCTC năm 2022 về HOSE trước ngày 19/08/2022.

Trước đó, HOSE đã chính thức có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (mã ROS-HOSE) từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 12/8/2022. Theo HOSE, nguyên nhân khiến cổ phiếu ROS rơi vào diện đình chỉ giao dịch do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch trước đó.

Hiện tại, FLC giảm thêm 6,83% xuống 5.320 đồng còn cổ phiếu HAI tiếp tục giảm thêm 6,87% xuống 2.440 đồng.