13:58 02/03/2023

Cổ phiếu PVL đối mặt với khả năng bị huỷ niêm yết

Hà Anh -

Theo HNX, cổ phiếu PVL có khả năng bị huỷ niêm yết là do tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2022 của công ty...

Chung cư Linh Tây Tower tọa lạc ngay trung tâm Quận Thủ Đức, Tp.HCM.
Chung cư Linh Tây Tower tọa lạc ngay trung tâm Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về việc cảnh báo khả năng hủy niêm yết đối với cổ phiếu của CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt (mã PVL-HNX).

Theo HNX, cổ phiếu PVL có khả năng bị huỷ niêm yết là do tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2022 của công ty.

HNN cũng nhấn mạnh việc xem xét hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu này theo quy định đồng thời yêu cầu công ty có văn bản phản hồi về vấn đề nêu trên chậm nhất vào ngày 3/3/2023.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán, PVL ghi nhận doanh thu chỉ đạt 2,77 tỷ đồng, đạt 9,23% so với kế hoạch - trong khi cùng kỳ năm trước đạt 23,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 58,5 triệu đồng, đạt 2,9% so với kế hoạch - trong khi cùng kỳ thu về 17,1 tỷ.

Theo tài liệu ĐHCĐ, Nhà Đất Việt dự trình đại hội kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2023 lần lượt đạt 5 tỷ đồng và 1,2 tỷ đồng - tăng 80% và 1.969% so với năm trước.

Đáng chú ý, bên kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến trên cơ sở:

- Kiểm toán không thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp về tính hiện hữu của số dư tiền mặt tồn quỹ tại ngày 31/12/2022 với số tiền là 19,73 tỷ đồng, tại ngày 01/01/2022 với số tiền 10,4 tỷ đồng. Theo đó, bất kỳ sự điều chinh nào liên quan đến khoản mục trên (nếu có) cũng ảnh hường đến Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty.

- Theo thuyết minh số 5.4 của Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất, khoản trả trước cho người bán: Công ty Cổ phần Xây lắp Bất động sản Điện lực Việt Nam, Chi nhánh Công tỵ cổ phần Xây lắp Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam và Ban quản lý dự án phía nam với tổng giá trị tại 31/12/2022: 21,9 tỷ đồng (tại 01/01/2022 : 21,9 tỷ đồng). Công ty chưa đánh giá khả năng thu hồi đối với các khoản nợ này và bên kiểm toán cũng không thể thu thập được đây đủ các băng chứng kiểm toán thích hợp về tính hiện hữu và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc đối với vấn đề này cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

- Tại mục 5.5 của Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất, tại ngày 31/12/2022, công ty chưa đánh giá khả năng thu hồi khoản cho vay đổi với Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí Viễn Thông có số dư tại ngày 31/12/2022 là: 11,3 tỷ đồng (tại 01/01/2022 là: 11,5 tỷ đồng). Bên kiểm toán không thể thu thập được các bằng chứng có liên quan để đánh giá khả năng thu hồi của khoản phải thu này.

Do đó, bên kiểm toán cũng không thể xác định được liệu có cần thiết phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi hay điều chỉnh các khoản mục có liên quan trên Báo cáo tài chính hợp nhất hay không?

- Theo thuyết minh số 5.6 của Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất, số dư khoản tạm ứng cho bà Lưu Thị Việt Hằng Hằng - Giám đốc Sàn Giao dịch Bất động sản - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt tại ngày 01/01/2022: 6,45 tỷ đồng (tại 31/12/2022: 0 đồng), số dư khoản tạm ứng của bà Trần Thị Hải Yến - Giám đốc Sàn Giao dịch Bất động sản tại thời điểm 31/12/2022: 6,45 tỷ đồng (tại 01/01/2022: 0 đong).

Bên kiểm toán cho chiết chưa thu thập được đầy đủ các bằng chứng tin cậy và thích hợp liên quan đến mục đích, kế hoạch sử dụng vốn, thời gian hoàn ứng của khoản tạm ứng nêu trên, do đó bên kiểm toán không đủ cơ sở để đưa ra đánh giá về tính trung thực, hợp lý cũng như khả năng thu hồi của các khoản công nợ này. Vì vậy, kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chinh các số liệu này hay không và ảnh hường của nó đến Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty.

- Tại Thuyết minh số 5.11 của Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất, công ty đã đánh giá khả năng thu hồi của Dự án Trung tâm Thương mại Dịch vụ Văn hóa Thể thao CV4.4. Tuy nhiên, bên kiểm toán không thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp về khả năng thu hồi của dự án trên.

- Tại Thuyết minh 5.12 của Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất, số cổ phần của Công ty tại Công ty Liên kết - Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí Viễn Thông đang bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Đến thời điểm phát hành báo cáo này, bên kiểm toán vẫn chưa được cung cấp thêm các quyết định pháp lý của cấp có thẩm quyền liên quan đến việc xử lý số cổ phần này cũng như giá trị thu hồi của nó.

Bên kiểm toán không thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp để xác định quyền sở hữu và sự suy giảm giá trị khoản đầu tư vào Công ty liên kết với giá trị ghi sổ tại 31/12/2022 là: 202.456.337.987 đồng (tại 01/01/2022: 202.465.337.987 đồng) cũng như không thể thực hiện được các thủ tục kiểm toán thay thế để xác định giá trị dự phòng cần phải trích lập (nếu có) tại ngày 31/12/2022 và 31/12/2021.

- Theo thuyết minh số 5.17 của Bản thuyết minh Báo cáo tài chính họp nhất, khoản phải trả Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tại ngày 31/12/2022: 99.978.400.000 đồng (tại ngày 01/01/2022: 99.978.400.000 đồng) là khoản phải nộp lại để đảm bảo thi hành án về bồi thường theo Quyết định số 649/QĐ-CTHADS ngày 29/01/2018 của Cục thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội. Theo Thông báo số 2974/NV-THADS ngày 16/07/2020 Cục thi hành án đã bán đấu giá số cổ phần trên, sau khi thu đủ số tiền bán đấu giá sẽ thông báo phân phối tiền cho Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt.

Tuy nhiên, đến thời điểm phát hành Báo cáo tài chính hợp nhất này, Công ty chưa nhận được bất kỳ quyết định, thông báo nào của cấp có thẩm quyền vê việc xử lý số cổ phần trên, số tiền phải trả Cục thi hành án có thể sẽ thay đổi do phụ thuộc vào kết quả bán đấu giá và phân phối tiền của cấp có thẩm quyền. Bên kiểm toán cũng không thu thập được đầu đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp về khoản công nợ này.

- Theo như Thuyết minh 5.16 của Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất, khoản trích trước chi phí thi công dự án B1 Trường Sa (dự án đã hoàn thành bàn giao), chi phí dự án Linh Tây đã tồn tại nhiêu năm chưa được quyết toán với tổng số tiền tại 31/12/2022: 20.238.663.076 đồng (tại 01/01/2022: 20.238.663.076 đồng). Với các tài liệu hiện có và bằng các thủ tục kiểm toán khác bên kiểm toán cũng không thể xác định được tính hợp lý của cơ sở trích lập cũng như khả năng quyết toán đối với số chi phí đã trích trước này.

- Ghi nhận tại báo cáo tài chính kiểm toán 2022, kiểm toán đã nêu ý kiến về khoản phải trả gần 100 tỷ đồng cho Cục thi hành án dân sự TP. Hà Nội (tại ngày 31/12/2022), gần 13 tỷ đồng tạm ứng cho bà Lưu Thị Việt Hằng - Giám đốc sàn giao dịch bất động sản, chi nhánh của PVL và bà Trần Thị Hải Yến - Giám đốc sàn giao dịch bất động sản cùng với gần 20 tỷ đồng tiền mặt tồn quỹ.

Đáng chú ý, bên kiểm toán cũng lưu ý Thuyết minh số 04, Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất, tại ngày 31/12/2022 các khoản nợ ngắn hạn của công ty vượt quá tài sản ngắn hạn: 25.812.601.923 đông và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh hợp nhất bị âm 22.338.388.321 đồng. Lỗ hợp nhất lũy kế đến ngày 31/12/2022 là: 260.133.630.780 đồng.

Bên kiểm toán cho biết, khả năng tiếp tục hoạt động của công ty phụ thuộc vào khả năng thu hồi các khoản công nợ, khả năng chuyển nhượng sàn thương mại Chung cư Linh Tây và những vấn đề này cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của PVL.