17:06 03/02/2023

HoSE lưu ý cổ phiếu UDC, MCG, HOT và HVN đối mặt với nguy cơ bị huỷ niêm yết bắt buộc

Hà Anh -

HOSE vừa thông báo lưu ý công ty về khả năng hủy niêm yết đối với các công ty Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (mã UDC-HOSE); cổ phiếu MCG của Công ty cổ phần Năng Lượng và Bất động sản MCG; cổ phiếu HOT của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An và cổ phiếu HVN của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo lưu ý công ty về khả năng hủy niêm yết đối với các công ty Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (mã UDC-HOSE); cổ phiếu MCG của Công ty cổ phần Năng Lượng và Bất động sản MCG; cổ phiếu HOT của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An và cổ phiếu HVN của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

Cụ thể: ngày 20/4/2022, HOSE đã ban hành Quyết định số 255/QĐ-SGDITCM về việc chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát đối với cổ phiếu UDC của Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triến Đô thị Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -9,99 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là -23,430 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất kiểm toán năm 2020 và năm 2021, thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-PIĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Theo BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2022, lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ cả năm là -39,503 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lỗ lũy kế) đến ngày 31/12/2022 là -72,235 tỷ đồng.

Tương tự, cổ phiếu của Công ty cổ phần Năng Lượng và Bất động sản MCG hiện đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo Quyết định 420/QĐ-SGDHCM ngày 22/06/2022 của HOSE do lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2020 là -9,33 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế của cồ đông Công ty mẹ năm 2021 là -36,78 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán họp nhất năm 2021, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Ngày 30/01/2023, SGDCK TP.HCM nhận được Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý 4 năm 2022 của Công ty và đã công bố thông tin ra thị trường. Theo đó, Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2022 là -84,48 tỷ đồng.

Trong khi đó, ngày 20/6/2022, HOSE cũng ban hành Quyết định số 400/QĐ-SGDHCM về việc giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu HOT của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An do lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2020 là -25,07 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là -21,098 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất kiểm toán năm 2020 và năm 2021, thuộc trường họp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Theo BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2022, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cả năm là -19,021 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lỗ lũy kế) đến ngày 31/12/2022 là -64,448 tỷ đồng.

Cuối cùng, ngày 01/06/2022, HOSE đã ban hành Quyết định số 359/QĐ-SGDHCM giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (mã HVN) do vốn chủ sở hữu -2.160 tỷ đồng, căn cứ BCTC hợp nhất Q 1.2022 và Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC kiểm toán 2 năm gần nhất (năm 2020, 2021) là số âm, thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Theo BCTC hợp nhất quý 4 năm 2022 của HVN, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lũy kế năm là -10.452,6 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2022 là -34.199,5 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu -10.199,2 tỷ đồng.

HOSE cho biết căn cứ quy định tại điểm e khoản 1 Điều 120 tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 như sau: “ 1. cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường họp sau đây:... e) Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá so vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét;.”

Theo đó, HOSE lưu ý các công ty trên về khả năng các cổ phiếu trên bị hủy niêm yết nếu BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022 tiếp tục có lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ và/hoặc vốn chủ sở hữu là số âm.