21:59 28/04/2021

Công bố thông tin không đúng hạn, Vietravel bị phạt 60 triệu đồng

Hà Anh -

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel (mã VTR-UpCoM).

Vietravel.
Vietravel.

Theo đó, Vietravel bị phạt 60 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nguyên nhân là do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty đã công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của SSC không đúng thời hạn đối với các tài liệu như giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2019 soát xét thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước;

Giải trình nguyên nhân chênh lệch 5% lợi nhuận sau thuế trước và sau soát xét trên Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty lần thứ 7;

Bổ nhiệm kế toán trưởng theo Quyết định số 193/QĐTC-VT ngày 01/06/2019, Tờ trình số 252-TTr/HĐQT-VT ngày 09/8/2019 về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, thành lập chi nhánh tại Hải Dương theo Quyết định số 286-QĐ/HĐQT-VT ngày 26/8/2019;

Phát hành cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 190-NQ/HĐQT-VT ngày 10/6/2020, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thay đổi người nội bộ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Kết thúc năm 2020, doanh thu giảm mạnh từ 7.438 tỷ xuống còn 1.523 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là âm hơn 111 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 39 tỷ; lợi nhuận sau thuế âm gần 99 tỷ, cùng kỳ lãi hơn 44 tỷ đồng. EPS -7.027 đồng. Tính đến 31/12/2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -hơn 37 tỷ, trong khi đầu năm là hơn 78,5 tỷ đồng.

Năm 2021, công ty dự kiến doanh thu tăng 411% đạt 6.243 tỷ đồng, lãi gộp tăng 153% đạt hơn 379 tỷ và lãi sau thuế đạt 10 tỷ đồng.