08:04 12/06/2022

Đại hội cổ đông không thành, FLC dự kiến tổ chức lần 2 vào 2/7 tới

Hà Anh

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10/6/2022 không đủ điều kiện tiến hành do số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty...

Biểu đồ giá cổ phiếu FLC thời gian qua.
Biểu đồ giá cổ phiếu FLC thời gian qua.

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC-HOSE) thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 1.

Theo đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10/6/2022 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ công ty do số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 09/5/2022.

Theo kế hoạch, Tập đoàn FLC sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường với nội dung chính là miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Tập đoàn FLC dự kiến sẽ triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường lần 2 vào ngày 2/7 tới. Thư mời dự Đại hội sẽ được gửi đến các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Được biết, ngày 25/05/2022, HOSE đã có quyết định về việc chuyển cổ phiếu FLC từ diện kiếm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 01/06/2022 do công ty này chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiếm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Ngay sau đó, ngày 26/5, công ty đã có công văn giải trình về việc chậm nộp BCTC năm 2021 là do công ty chưa tìm được đơn vị kiểm toán phù hợp nên Tập đoàn FLC chưa thể thực hiện nộp và công bố Báo cáo tài chính đã dược kiểm toán theo đúng quy định.

Hiện nay, Tập đoàn FLC vẫn đang gấp rút tìm kiếm đơn vị kiểm toán mới trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đế thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.