16:45 28/12/2021

Đề nghị bố trí quỹ đất nhà ở cho công nhân Khu đô thị Chu Lai

Thanh Xuân

Bộ Xây dựng vừa có ý kiến về Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị Chu Lai (1/2000) thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng cho rằng, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo tổ chức lập Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị Chu Lai (1/2000) thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam để làm cơ sở pháp lý triển khai các bước tiếp theo là đúng trình tự quy định hiện hành về quy hoạch xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển không gian của khu vực xác định trong Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 1737 (ngày 12/12/2018) của Thủ tướng Chính phủ.

Đồ án quy hoạch cơ bản tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; các nghị định của Chính phủ và Thông tư số 12 (ngày 29/6/2016) của Bộ Xây dựng. Đồng thời đã được tổ chức báo cáo lấy ý kiến về nội dung quy hoạch tại cuộc họp cộng đồng dân cư, lấy ý kiến của các sở, ngành tại địa phương theo quy định.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng góp ý rằng, khu vực lập quy hoạch có diện tích 329,32 ha nằm trong khu vực NT1 diện tích là 520,3 ha, thuộc Khu đô thị Núi Thành đã được xác định trong Quyết định 1737.

Theo Bộ Xây dựng, Đồ án cần rà soát, làm rõ về diện tích, ranh giới; bố trí các chức năng và xác định chỉ tiêu quy hoạch của quy hoạch phân khu, đảm bảo không làm thay đổi định hướng về phát triển không gian, sử dụng đất đã được xác định trong Quyết định 1737, phù hợp với các chỉ tiêu quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD, tuân thủ các quy định pháp luật về đất đai, môi trường biển và hải đảo, bảo vệ môi trường, xây dựng, nhà ở; rà soát, làm rõ quy mô dân số trong Đồ án quy hoạch so với Nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 3236 (ngày 9/10/2019) của UBND tỉnh Quảng Nam.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng nhận định Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị Chu Lai (1/2000) cần bổ sung nội dung quy hoạch về bố trí quỹ đất cho nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân của khu kinh tế.

Hiện trạng khu vực lập quy hoạch có khu dân cư, công trình công cộng vì thế, Bộ đề nghị bổ sung thuyết minh làm rõ nội dung đền bù, tái định cư nhằm ổn định cuộc sống người dân khu vực lập quy hoạch; làm rõ về đất tôn giáo, tín ngưỡng có diện tích 0,12 ha và giải pháp quy hoạch đối với 3,3 ha đất nghĩa trang; rà soát về diện tích đất hỗn hợp trong bản quy hoạch sử dụng đất.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam cũng cần phân định rõ khu vực xây dựng công trình hỗn hợp và bổ sung thuyết minh làm rõ về các ô đất có chức năng hỗn hợp có nhà ở; làm rõ diện tích đất ở và quy mô dân số trong các ô đất có chức năng hỗn hợp, xem xét khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo phù hợp với quy chuẩn về quy hoạch xây dựng và các quy định pháp luật về đất đai.

Mặt khác, về quy hoạch hệ thống cây xanh phải xác định rõ vị trí, quy mô của đất cây xanh sử dụng công cộng, cây xanh sử dụng hạn chế và cây xanh chuyên dụng theo quy định của QCVN 01:2021/BXD.

Bộ đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, chỉnh sửa, thẩm định lại Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị Chu Lai (1/2000) theo quy định.

Thực hiện đề nghị trên, Sở Xây dựng chủ trì cùng với Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp, các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan đã nghiên cứu góp ý của Bộ Xây dựng để rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (1/2000) Khu đô thị Chu Lai thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai; tổ chức thẩm định, tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến trước khi phê duyệt theo quy định.