20:04 14/07/2021

Hải Phòng phấn đấu trở thành thành phố công nghiệp tầm cỡ khu vực Đông Nam Á

Phan Dương

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo: công tác lập Quy hoạch thành phố phải đảm bảo tính thống nhất, chất lượng, bảo đảm tiến độ tháng 4/2022 trình Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu đến năm 2030, Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á…

Chiều 13/7, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch thành phố đã chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai lập Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Hội nghị đã nghe ý kiến thảo luận của các Sở, ngành, địa phương thành phố đối với kế hoạch triển khai chi tiết, những vấn đề vướng mắc liên quan đến hướng dẫn quy định mới về quy hoạch trong quá trình lập quy hoạch thành phố, công tác phối hợp để quản lý tốt dự án lập quy hoạch…

Thông tin tại Hội nghị cho biết, ngày 15/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1412 phê duyệt nhiệm vụ Lập quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch thành phố có nhiệm vụ định hướng phát triển, sắp xếp không gian, phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường ở cấp thành phố, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện. Đồng thời, sẽ loại bỏ các quy hoạch chồng chéo ảnh hưởng đến đầu tư phát triển, và là cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển KTXH, kiến tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội…

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên triển khai thực hiện lập quy hoạch thành phố theo quy định của Luật Quy hoạch và lại được lập trong khi quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng cũng đang trong quá trình triển khai lập. Đây cũng là lần đầu tiên triển khai công tác lập quy hoạch thành phố theo phương pháp tích hợp với nhiều nội dung mới, trong khi việc ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quy hoạch chưa đầy đủ; quy định tại các văn bản hướng dẫn dưới Luật vẫn còn một số nội dung chưa đảm bảo sự thống nhất với các quy định của Luật Quy hoạch nên sẽ không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc.

Trước bối cảnh này, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo, lập Quy hoạch thành phố là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, tích hợp nhiều ngành và lĩnh vực. Do đó các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng cần tập trung thời gian, bố trí sắp xếp nhân lực để tham gia vào việc lập Quy hoạch thành phố.

“Mục tiêu Quy hoạch phải phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đặc thù của thành phố về vị trí địa kinh tế - chính trị chiến lược là thành phố cảng, xác định vai trò của biển, du lịch, dịch vụ cảng biển, phát triển công nghiệp, mở rộng không gian, tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh của thành phố....; Đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó có lộ trình phấn đấu năm 2030, Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; Đến 2045, Hải Phòng phải có trình độ phát triển cao trong nhóm thành phố hàng đầu Châu Á”, ông Tùng nhấn mạnh.

Chủ tịch thành phố yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư ngay sau Hội nghị, tập trung triển khai các nội dung, phối hợp chặt chẽ với Bộ, ngành Trung ương, thường xuyên báo cáo Ban Chỉ đạo về tiến độ, nội dung lập quy hoạch; Các Sở, ban, ngành, các quận huyện phối hợp với đơn vị tư vấn cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu, tài liệu, các chương trình, đề án, nội dung đề xuất phương án phát triển của ngành, địa phương để tích hợp vào quy hoạch của thành phố; thực hiện các nhiệm vụ khảo sát…

Đồng thời cũng đề nghị đơn vị tư vấn làm rõ các nội dung chồng chéo trong thời gian qua, giúp thành phố nghiên cứu áp dụng thí điểm cơ chế, chính sách phát triển đặc thù. Công tác lập Quy hoạch đảm bảo tính thống nhất, chất lượng, trình tự thủ tục lập, thẩm định theo quy định của Luật Quy hoạch, bảo đảm tiến độ tháng 4/2022 trình Thủ tướng Chính phủ.