09:13 06/12/2022

Một số địa phương vẫn chưa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022

Thanh Xuân -

Theo Bộ Xây dựng, đến nay vẫn còn một số tỉnh, thành phố chưa phê duyệt hoặc điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, chưa phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng vừa có công văn 5462/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng hoặc điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và báo cáo về kết quả phát triển nhà ở trong năm 2022.

Cụ thể, để thực hiện quy định của Luật Nhà ở 2014, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và Nghị định số 30/2021/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Nhà ở về xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương, Bộ đã có văn bản đề nghị các địa phương khẩn trương xây dựng, hoặc điều chỉnh Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 làm cơ sở cho việc chấp thuận, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số tỉnh, thành phố chưa phê duyệt hoặc điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, chưa phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022. Ngoài ra, còn có địa phương thực hiện điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở không đúng quy trình theo quy định, của Nghị định số 30/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Vì vậy nhằm thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Nhà ở, các văn bản hướng dẫn nêu trên của Chính phủ và Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị:

Đối với các địa phương chưa xây dựng, phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, thì khẩn trương thực hiện theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 820/BXD-QLN; sau khi có Chương trình phát triển nhà ở phải xây dựng hoặc điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và hàng năm, theo quy định cho phù hợp với Chương trình phát triển nhà ở đã phê duyệt.

Còn với các địa phương đã phê duyệt Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở mà có điều chỉnh nội dung Chương trình, Kế hoạch này, thì thực hiện quy trình điều chỉnh, theo đúng quy định của Nghị định số 30/2021/NĐ-CP, không ban hành Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh, hoặc ban hành Quyết định của UBND cấp tỉnh để bổ sung các dự án riêng lẻ vào Chương trình, Kế hoạch đã được phê duyệt.

Đồng thời yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả phát triển nhà ở trong năm 2022 theo Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt trước ngày 30/12/2022 để tổng hợp.