22:18 31/12/2020

Năm 2021, Đạm Cà Mau dự kiến lãi sau thuế 197 tỷ đồng

Hà Anh

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã DCM-HOSE) thông báo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Đạm Cà Mau dự kiến tổng doanh thu năm 2021 đạt gần 7.839 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 210 tỷ đồng.
Đạm Cà Mau dự kiến tổng doanh thu năm 2021 đạt gần 7.839 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 210 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã DCM-HOSE) thông báo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Về chỉ tiêu sản lượng, Đạm Cà Mau đặt mục tiêu sản lượng sản xuất đạm Cà Mau (Ure quy đổi) năm 2020 gần 860 nghìn tấn - trong đó, các sản phẩm từ gốc Ure 42 nghìn tấn. Sản lượng sản xuất NPK đạt 155 nghìn tấn.

Về sản lượng kinh doanh, Công ty đặt mục tiêu tiêu thụ gần 791 nghìn tấn Đạm Cà Mau và 155 nghìn tấn NPK. Ngoài ra, còn có khoảng 150 nghìn tấn phân bón tự doanh.

Về chỉ tiêu tài chính năm 2021, Đạm Cà Mau dự kiến tổng doanh thu đạt gần 7.839 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 210 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 197,38 tỷ đồng. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 5%; lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 196,5 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 22/12 thì Đạm Cà Mau đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020, trong đó chỉ tiêu doanh thu điều chỉnh giảm gần 1.000 tỷ đồng, xuống còn 6.953 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế điều chỉnh tăng gấp 9 lần, lên trên 479 tỷ đồng.

Như vậy theo chỉ tiêu mới điều chỉnh cho năm 2020, thì kế hoạch lợi nhuận năm 2021 cũng chỉ bằng 41%.

9 tháng đầu năm 2020, Đạm Cà Mau ghi nhận doanh thu thuần 5.295 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 462 tỷ đồng; tăng trưởng lần lượt 7% và 50% và hoàn thành trên 96% chỉ tiêu lợi nhuận mới điều chỉnh cho năm 2020.