09:11 22/01/2016

Người Việt ở nước ngoài cũng được đóng bảo hiểm

Bảo Quyên

Chiến lược đề ra mục tiêu tiến tới bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và bảo hiểm y tế toàn dân

Phấn đấu đến năm 2020 có 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất 
nghiệp, 50% tham gia bảo hiểm xã hội và trên 80% dân số tham gia bảo 
hiểm y tế;
Phấn đấu đến năm 2020 có 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 50% tham gia bảo hiểm xã hội và trên 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế;
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chiến lược hội nhập quốc tế của ngành bảo hiểm xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, chiến lược phấn đấu đến năm 2020 có 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 50% tham gia bảo hiểm xã hội và trên 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế; tiến tới bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và bảo hiểm y tế toàn dân; xây dựng ngành bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Cùng với đó là hoàn thiện chính sách và đảm bảo thực thi chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động trong các hiệp định song phương và đa phương theo lộ trình; huy động thêm nguồn lực, kinh nghiệm quốc tế nhằm thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân; góp phần thu hẹp khoảng cách với các nước khu vực trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Việt Nam sẽ tham gia ký kết các hiệp định quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và tham gia vào quá trình hoàn thiện thể chế, xây dựng mô hình quản lý, quy trình nghiệp vụ, thủ tục hồ sơ hiện đại, thuận lợi, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người lao động và người sử dụng lao động.

Hợp tác và hội nhập quốc tế là một nhiệm vụ ưu tiên trong giai đoạn 2016-2020; đồng thời, đẩy mạnh hoạt động hợp tác, đối ngoại đa phương theo hướng chủ động đóng góp, tích cực tham gia xây dựng các đề xuất, cơ chế hợp tác phù hợp với Việt Nam thông qua các diễn đàn an sinh xã hội khu vực và thế giới.

Mở rộng các mối quan hệ hợp tác song phương thiết thực với các tổ chức an sinh xã hội nước ngoài trong đó ưu tiên các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, các quốc gia có hệ thống an sinh xã hội phát triển trên thế giới; tham gia, ký kết các điều ước quốc tế về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi của người lao động làm việc trong môi trường hội nhập, toàn cầu hóa...
 
Đặc biệt, chiến lược nhấn mạnh đến năm 2030, tất cả công dân Việt Nam, bao gồm các công dân Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài được đảm bảo các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ và thuận lợi; đưa các mối quan hệ quốc tế về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã được thiết lập đi vào chiều sâu, chủ động, ổn định.

Trên cơ sở đó triển khai các chương trình hợp tác quốc tế hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực; mở rộng quan hệ với các quốc gia, các vùng lãnh thổ, các hiệp hội, tổ chức an sinh xã hội trong khu vực và quốc tế. Tăng cường mở rộng hợp tác với các khu vực trên thế giới, châu Âu (EU), Nam Mỹ, Trung Đông và châu Phi.