21:22 31/05/2021

Nhờ xố số truyền thống, HFIC báo lãi đạt gần 1.594 tỷ đồng trong năm 2020

Hà Anh -

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP HCM (HFIC) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020...

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP HCM (HFIC).
Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP HCM (HFIC).

Theo đó, tổng doanh thu của HFIC giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước từ 10.151 tỷ đồng còn 9.934 tỷ đồng - trong đó, doanh thu từ mảng kinh doanh xổ số truyền thống tăng từ 8.460 tỷ năm 2019 lên 8,497 tỷ đồng và doanh thu từ duy tu và xây lắp công trình tăng từ 403 tỷ lên hơn 437 tỷ đồng; còn lại là giảm so với cùng kỳ.

Cụ thể: doanh thu tiền lãi cho vay giảm từ gần 410 tỷ đồng, giảm còn hơn 235 tỷ đồng; lãi tiền gửi giảm từ gần 88 tỷ còn 78,7 tỷ đồng thu phí hoạt động nhận uỷ thác, hợp vốn giảm từ 9,1 tỷ còn 6,7 tỷ đồng; doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm từ 178 tỷ còn gần 84 tỷ; kinh doanh bất động sản giảm từ gần 600 tỷ xuống 593 tỷ đồng và doanh thu khác giảm từ 3,6 tỷ còn 2,3 tỷ đồng.

BCTC năm 2020 đã kiểm toán của HFIC.
BCTC năm 2020 đã kiểm toán của HFIC.

Thu nhập thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ của HFIC giảm từ 2.021 tỷ đồng, xuống còn 1.844 tỷ đồng;

Trong kỳ, công ty ghi nhận doanh thu từ hoạt động đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác là 413 tỷ đồng, bao gồm 240 tỷ đồng lợi nhuận được chia và 173 tỷ đồng từ việc bán hơn 14,5 triệu cổ phần Công ty Chứng khoán TP HCM (HSC – HCM), tương ứng gần 11.914 đồng/cổ phiếu

Theo thuyết minh, năm 2020, HFIC đăng ký chuyển nhượng 25 triệu cổ phiếu Chứng khoán HSC nhưng mới bán được 14.524.820 cổ phiếu và số cổ phiếu chưa chuyển nhượng hết là 10.475.180 cổ phiếu và HFIC cho biết sẽ chuyển nhượng nốt lượng cổ phiếu này trong năm nay.

Năm 2020, HFIC cũng ghi nhận lãi từ trong ty liên kết tăng mạnh từ gần 82 tỷ lên gần 109 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ từ 1.627 tỷ, đạt gần 1.594 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2020, công ty có 3 công ty con được hợp nhất vào BCTC gồm: Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ lệ biểu quyết 100% hoạt động chính trong quản lý và cho thuê nhà; Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ lệ biểu quyết 100% hoạt động chính trong kinh doanh sổ xố và CTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ lệ biểu quyết 51% hoạt động chính trong lĩnh vực duy tu sửa chưa hệ thống chiếu sáng.

Đáng chú ý là bên kiểm toán cũng đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại từ và vấn đề cần nhấn mạnh trên BCTC kiểm toán năm 2020 của HFIC.

Cụ thể: Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh Nhà Tp.HCM (HMTC) ghi nhận chi phí thuê đất hàng năm theo thông báo nộp tiền thuế đất tạm tính của Cơ quan thuế vào giá vốn năm 2020 với số tiền là 268,8 tỷ (năm 2019 là 287,76 tỷ đồng). Giá trị tiền thuê đất này có thể thay đổi khi Cơ quan thuế xác định giá đất chính thức và HMTC chưa xem xét ảnh hưởng của rủi ro chênh lệch giữa đơn giá thuê đất tạm tính và đơn giá chính thức theo quy định của pháp luật và ghi nhận đầy đủ tiền thuê đất trên BCTC của HMTC.

Trên thực tế, tiền thuê đất các năm trước đang bị truy thu với giá trị rất lớn năm 2020, HMTC ghi nhận vào giá vốn số tiền thuê đất các năm trước là 48 tỷ đồng (năm 2019 là 219,37 tỷ đồng) và với những tài liệu hiện có của HMTC, nên kiểm toán không thể xác định được nghĩa vụ tiền thuế hàng năm phải nộp;

Đồng thời, Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh Nhà Tp.HCM đang theo dõi bất động sản đầu tư bao gồm quyền sử dụng đất, nhà cửa, máy móc thiết bị mà chưa có sự tách biệt theo từng loại tài sản riêng biệt và với nhưng tài liệu hiện có, bên kiểm toán cũng không đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đến BCTC hợp nhất kèm theo của công ty;

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh Nhà Tp.HCM đang ghi nhận bất động sản đầu tư là toàn bộ tài sản hình thành từ việc góp vốn liên doanh xây dựng 2 công trình Cao ốc Văn phòng 91 Pasteur và 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai với giá trị lần lượt là 241,85 tỷ và 502,88 tỷ đồng mà không ghi nhận theo giá trị tài sản thuộc sở hữu của đơn vị tương ứng với tỷ lệ góp vốn của hợp động hợp tác kinh doanh. Đồng thời, vốn góp nhận từ các bên theo hợp đồng hợp tác kinh doanh đang ghi nhận vào khoản phải trả dài hạn khác và điều này dẫn đến chỉ tiêu Bất động sản đầu tư và Phải trả dài hạn khác trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất đang phản ánh số tiền tương ứng.

Cuối cùng, công ty đang hợp nhất các khoản đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết tại HMTC theo giá gốc mà chưa thực hiện hợp nhất theo phương pháp chủ sở hữu. Công ty cũng chưa thu thập được BCTC hợp nhất giưac CTCP Dệt may Gia Định tại ngày chuyển đổi thành CTCP theo BCTC hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2020, theo đó khoản đầu tư vào công ty cũng đang được trình bầy theo phương án giá gốc trên BCTC hợp nhất. Đồng thời, HMTC chưa đánh giá tổn thất đối với khoản đầu tư vào CTCP Lavenue với giá trị đầu tư là 155 tỷ đồng và với các tài liệu hiện có, bên kiểm toán cũng không thể đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề đến BCTC hợp nhất kèm theo của công ty. Do đó, bên kiểm toán cũng không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không.

Vấn đề cần nhấn mạnh mà bên kiểm toán đưa ra là, tại ngày lập BCTC của công ty con là CTCP Chiếu sáng Công cộng Tp.HCM và các công ty liên kết bao gồm: CTCP Công trình Cầu phà TP. HCM, CTCP Công trình giao thông Sài Gòn; CTCP Dệt may Gia Định, CTCP Dịch vụ Xuất khẩu lao động và chuyên gia và CTCP XNH và Đầu tư Chợ Lớn đã tiến hành cổ phần hoá, tuy nhiên các công ty này chưa được quyết toán chuyển thể Doanh nghiệp Nhà nước từ cơ quan có thẩm quyền. Do đó, BCTC hợp nhất kèm theo của công ty có thể thay đổi khi có phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền.