17:04 09/06/2021

Quốc gia nào có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới?

Trang Linh -

Hơn 93% trữ lượng dầu mỏ toàn cầu nằm ở 14 quốc gia dưới đây...

Nguồn: Visual Capitalist/Đánh giá thống kê về Năng lượng Thế giới năm 2020 của BP
Nguồn: Visual Capitalist/Đánh giá thống kê về Năng lượng Thế giới năm 2020 của BP