14:11 30/06/2021

Sắp vận hành hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia

Phan Anh -

Việc triển khai hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai ngoài phục vụ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai còn là cơ sở để cung cấp thông tin đất đai nói riêng và về tài nguyên và môi trường nói chung, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, cung cấp dịch vụ công thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Kết nối, liên thông dữ liệu đất đai với hệ thống tích hợp, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia là công việc quan trọng, cấp bách phải hoàn thành trong tháng 7/2021. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện việc thử nghiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai tai một số địa phương lên Hệ thống kết nối, chia sẻ thông tin đất đai quốc gia.

Tại cuộc họp chuẩn bị công bố vận hành thực tế Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia vừa diễn ra, đại diện Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu Tài nguyên môi trường cho biết, đã thực hiện thử nghiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai do địa phương quản lý lên Hệ thống kết nối, chia sẻ thông tin đất đai quốc gia. Các địa phương đã thử nghiệm: Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Bình Thuận, Quảng Nam, Tây Ninh. Các tỉnh còn lại dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2021.

Mô hình và giải pháp kết nối chia sẻ dữ liệu đất được xây dựng theo giải pháp chung về kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu về tài nguyên và môi trường, dựa trên nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của các địa phương, tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0.

Theo đó, các cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, cơ sở dữ liệu đất đai cấp Trung ương và cấp địa phương sẽ cung cấp các dịch vụ dữ liệu và đăng ký kết nối vào nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường để phục vụ cung cấp, chia sẻ khai thác thông tin cho các Bộ, ngành địa phương, cổng dịch vụ công quốc gia, trung tâm chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định.

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu được thực hiện thông qua các dịch vụ dữ liệu (WebServices/API) trên hạ tầng công nghệ thông tin, mạng Internet/WAN.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của hệ thống, Thứ trưởng Lê Minh Ngân cho rằng, việc triển khai hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai ngoài phục vụ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai còn là cơ sở để cung cấp thông tin đất đai nói riêng và về tài nguyên và môi trường nói chung cho Trung tâm Điều hành, Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh, các sở, ngành, địa phương phát triển Chính quyền điện tử, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, cung cấp dịch vụ công thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao vị thế và đóng góp của ngành.

Đặc biệt, việc thử nghiệm thành công việc kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai triển khai tại địa phương cũng là nền tảng cho việc thực hiện Quyết định 2178/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương" cũng như là cơ sở để phát triển cho các hệ thống cơ sở dữ liệu khác trong ngành tài nguyên môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành thử nghiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai tại tất cả các địa phương.