06:00 10/06/2021

Sau hơn 6 năm có lộ trình, kế hoạch di dời nhà máy, xí nghiệp ra khỏi nội đô vẫn trên giấy

Phan Dương -

Việc tổ chức triển khai đề án di dời các nhà máy, trường đại học, bệnh viện còn chậm do: có sự thay đổi về chủ trương, chính sách pháp luật liên quan ảnh hưởng tới tiến độ lập quy hoạch, đề án di dời; khó khăn trong huy động nguồn lực; sự chủ động, phối hợp thực hiện của các cơ quan có liên quan chưa cao…

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 1817/BXD-QHKT trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội về tiếp tục di dời các nhà máy, xí nghiệp sản xuất, trường đại học, bệnh viện từ khu vực nội thành ra ngoài ngoại thành để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông trong khu vực nội đô.

ĐÃ XÂY DỰNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH CẦN DI DỜI

Với vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, ngày 23/01/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 130/QĐ-TTg về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị trong nội thành Hà Nội.

Theo đó, các cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trong danh mục cần phải di dời ra ngoài nội thành với lộ trình và biện pháp di dời cụ thể được xác định phù hợp với điều kiện, địa điểm cụ thể và đặc điểm của từng cơ sở cần phải di dời, đảm bảo tính khả thi;

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì thực hiện lập danh mục, xác định các tiêu chí, lộ trình và biện pháp di dời cụ thể đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện đối với các cơ sở giáo dục đào tạo, Bộ Y tế chủ trì thực hiện đối với các cơ sở y tế cần phải di dời ra ngoài khu vực nội thành Hà Nội, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Về tình hình triển khai công tác di dời cơ sở sản xuất công nghiệp tại thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã thành lập Ban chỉ đạo công tác di dời; xây dựng danh mục công trình cần di dời cụ thể, đề xuất nguyên tắc phân nhóm tiêu chí, thứ tự di dời theo các giai đoạn trên địa bàn 12 quận nội thành, xác định lộ trình và tổ chức thực hiện.

Đối với công tác di dời cơ sở y tế và giáo dục đào tạo, Bộ Y tế đang triển khai lập quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 18/05/2020; Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 17/02/2021, làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy hoạch được duyệt.

 

Về tình hình triển khai công tác di dời cơ sở sản xuất công nghiệp tại thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã thành lập Ban chỉ đạo công tác di dời; xây dựng danh mục công trình cần di dời cụ thể, đề xuất nguyên tắc phân nhóm tiêu chí, thứ tự di dời theo các giai đoạn trên địa bàn 12 quận nội thành, xác định lộ trình và tổ chức thực hiện.

“Việc di dời các nhà máy, xí nghiệp sản xuất, trường đại học, bệnh viện từ khu vực nội thành ra ngoài ngoại thành để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông trong khu vực nội đô thành phố Hà Nội là rất cần thiết. Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai từ khâu lập quy hoạch, đề án di dời cho đến tổ chức thực hiện còn chậm do nhiều nguyên nhân.

"Do có sự thay đổi về chủ trương, chính sách pháp luật liên quan ảnh hưởng tới tiến độ lập quy hoạch, đề án di dời; quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn trong huy động nguồn lực, bố trí nguồn vốn thực hiện trong khi công tác di dời đỏi hòi nhu cầu vốn ngân sách rất lớn; sự chủ động, phối hợp thực hiện của các cơ quan có liên quan chưa cao…”, theo văn bản của Bộ Xây dựng.

Văn bản của Bộ Xây dựng cũng cho biết: Để thực hiện tốt nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 23/1/2015, các Bộ, ngành, địa phương có liên quan cần thúc đẩy tiến độ lập các quy hoạch ngành, xác định danh mục cơ sở cần phải di dời, lộ trình và biện pháp thực hiện; đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ cần thiết.

ĐANG LẬP QUY HOẠCH PHÂN KHU ĐÔ THỊ HOÀ LẠC

Với trách nhiệm của mình, Bộ Xây dựng tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng để tạo hành lang pháp lý trong công tác quản lý, triển khai thực hiện theo quy hoạch, đáp ứng yêu cầu thực tế; tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh trong vùng Thủ đô trong quá trình thực hiện; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về xây dựng để kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh hoặc điều chỉnh theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển và điều kiện, tình hình thực tế.

Đồng thời phối hợp với địa phương tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm phân bổ nguồn lực đầu tư phát triển có hiệu quả; tạo sự liên kết không gian vùng, chia sẻ chức năng giữa các đô thị trong vùng, tạo động lực, sức hấp dẫn cho các đô thị vệ tinh, khai thác tiềm năng đô thị trung tâm nhằm giảm áp lực gia tăng dân số cơ học vào đô thị lớn.

Cũng liên quan đến công tác quy hoạch, cử tri đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành sớm thực hiện và hoàn thiện công tác lập, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị vệ tinh Hòa Lạc nhằm thu hút các dự án đầu tư, thực hiện quy hoạch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Thạch Thất và các huyện, thị nằm trong vùng quy hoạch.

Trả lời về vấn đề này, Bộ Xây dựng nêu rõ: quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 28/5/2020. Căn cứ khoản 2 Điều 2 Quyết định số 705/QĐ-TTg, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm tổ chức lập và phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các nhiệm vụ tổ chức thực hiện quy hoạch theo thẩm quyền, quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.

 

Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang chỉ đạo tổ chức lập các quy hoạch phân khu đô thị để cụ thể hóa quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, làm cơ sở xác định các dự án đầu tư và lập quy hoạch chi tiết.

Các bộ, ngành liên quan chỉ đạo các cơ quan chức năng, đơn vị trực thuộc triển khai rà soát, thực hiện các nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý phù hợp với quy hoạch chung được phê duyệt.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang chỉ đạo tổ chức lập các quy hoạch phân khu đô thị để cụ thể hóa quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, làm cơ sở xác định các dự án đầu tư và lập quy hoạch chi tiết.

Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phải được thực hiện đảm bảo tiến độ theo quy định pháp luật. Bộ Xây dựng sẽ tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai theo quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, thực hiện góp ý kiến đối với các đồ án quy hoạch phân khu theo quy định.