08:19 10/04/2022

SD2 sẽ bị huỷ bỏ niêm yết trên HNX

Hà Anh -

Cổ phiếu SD2 của CTCP Sông Đà 2 có khả năng bị huỷ bỏ niêm yết theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP do báo cáo tài chính 3 năm liên tiếp (2019, 2020, 2021) của công ty đã có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Biểu đồ giá cổ phiếu SD2 trên HNX.
Biểu đồ giá cổ phiếu SD2 trên HNX.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo cổ phiếu SD2 của CTCP Sông Đà 2 có khả năng bị huỷ bỏ niêm yết.

Theo HNX, cổ phiếu SD2 của CTCP Sông Đà 2 có khả năng bị huỷ bỏ niêm yết theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP do báo cáo tài chính 3 năm liên tiếp (2019, 2020, 2021) của công ty đã có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Do đó, HNX sẽ xem xét tiến hành huỷ bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu SD2.

Được biết, tại báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC có ý kiến ngoại trừ liên quan đến các khoản phải thu, dở dang công nợ như sau:

Đối với ý kiến ngoại trừ của Công ty mẹ: Một là, "Chúng tôi chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán cần thiết để đánh giá khả năng thu hồi của các công nợ phải thu bao gồm: “Chi nhánh Sông Đà 406 - Công ty cổ phần Sông Đà 4 ”, “Chi nhánh Sông Đà 603 - Công ty cổ phần Sông Đà 6, Chi nhánh Sông Đà 307 - Công ty Cổ phần Sông Đà 3 ”, “Ban điều hành dự án thủy điện Xekaman 1 ” “Công ty cổ phần Thủy điện Sông Đà Tây Nguyên... do đó chúng tôi không xác định được các điều chỉnh cần thiết đến chỉ tiêu “Dự phòng phải thu khó đòi cũng như các chỉ tiêu có liên quan đến báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo hay không ”.

Hai là, “Tại thời điểm 31/12/2021, Công ty có khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của Công trình Thủy điện Xekaman 1 và Công trình Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Chúng tôi chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán cần thiết để đánh giá khả năng thu hồi các khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang này tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Do đó, chúng tôi chưa xác định được liệu có cần phải điều chỉnh chỉ tiêu “hàng tồn kho ” cũng như các chỉ tiêu liên quan trên báo cáo tài chính Hợp nhất kèm theo hay không".

Đối với Ý kiến ngoại trừ tại Công ty con: Bên kiểm toán có ý kiến ngoại trừ như sau: “Tại thời điểm 31/12/2021, Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E & C đang ghi nhận khoản phải thu nhân viên vượt khoán công trình số tiền là 19,13 tỷ đồng không xác định rõ đối tượng. Vì vậy chúng tôi chưa đủ thông tin cần thiết để có thể đánh giá về sự phù hợp của các khoản công nợ nêu trên cũng như ảnh hưởng đối với Báo cáo tài chính Hợp nhất kèm theo.