18:29 28/02/2022

Tập trung đầu tư vào con người để giảm nghèo bền vững

Nhật Dương

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 sẽ tập trung đầu tư vào con người. Phương thức hỗ trợ người nghèo cũng thay đổi, chuyển từ hỗ trợ riêng lẻ theo hộ gia đình sang tập trung hỗ trợ theo các mô hình tổ chức sản xuất...

Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh - MOLISA.
Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh - MOLISA.

Thông tin được lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giảm nghèo giữa Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 28/2. Cùng ngày, các đơn vị đã giới thiệu dự án: “Xây dựng chương trình và tư vấn chính sách về giảm nghèo đa chiều và bền vững, giai đoạn 2021-2023".

Tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có nhiều điểm cốt lõi rất mới so với giai đoạn 2016-2020 trước đây.

Chương trình thực hiện chiến lược tập trung đầu tư vào con người, trực tiếp là đầu tư, nâng cao năng lực người nghèo; xác định rõ nguyên nhân nghèo để giải quyết căn cơ, triệt để những vấn đề của người nghèo, vùng lõi nghèo.

Phương thức hỗ trợ người nghèo cũng thay đổi. Sẽ chuyển từ hỗ trợ riêng lẻ theo hộ gia đình sang tập trung hỗ trợ theo các mô hình tổ chức sản xuất phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, nhu cầu của hộ nghèo thông qua việc xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp...

Từ đó, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, bảo vệ môi trường, tăng trưởng kinh tế và mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó, tập trung hỗ trợ người nghèo giải quyết những vấn đề quan trọng nhất với họ như sinh kế, học nghề, việc làm, có thu nhập ổn định. Bổ sung một số dự án, tiểu dự án, nội dung mới ở vùng nghèo, vùng khó khăn như phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, hỗ trợ nhà ở, cải thiện dinh dưỡng, truyền thông nhân rộng sáng kiến giảm nghèo và khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng nghèo.

Đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam Caitlin Wiesen nói: “Thông qua Biên bản ghi nhớ chúng tôi ký kết hôm nay, UNDP sẽ tiếp tục tư vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, và thực hiện mục tiêu của Chương trình là giảm số hộ nghèo và cận nghèo giảm còn một nửa vào năm 2025”.

Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie cũng cho biết, Australia cam kết hỗ trợ tăng trưởng bền vững và bao trùm ở Việt Nam, đồng thời khuyến nghị Việt Nam nghiên cứu, xây dựng, thực hiện các giải pháp sáng tạo, đổi mới về xóa đói giảm nghèo. 

Dự án “Xây dựng chương trình và tư vấn chính sách về giảm nghèo đa chiều và bền vững, giai đoạn 2021-2023" đã hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất xây dựng một số nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Thông qua đó, Chương trình giảm nghèo trong giai đoạn tới có nhiều nội dung đổi mới, phù hợp với yêu câu bối cảnh hiện tại; tạo cơ chế thông thoáng hơn cho chính quyền và người dân địa phương sáng tạo, phát huy nội lực cộng đồng.

Đồng thời, áp dụng các giải pháp sáng tạo đã được thử nghiệm thành công giúp giảm nghèo nhanh và bền vững trong các dự án hỗ trợ phát triển sinh kế, và tạo thu nhập; huy động các doanh nghiệp tham gia phát triển chuỗi giá trị, cùng đồng hành với người dân hỗ trợ kỹ thuật cải thiện sinh kế.