13:08 22/08/2022

Thanh Hóa thành lập Cụm công nghiệp Hải Long - Xuân Khang

Thanh Xuân -

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 2802/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Hải Long - Xuân Khang huyện Như Thanh, với tổng diện tích khoảng 48,85 ha và mức đầu tư khoảng 350 tỷ đồng...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Khu đất thực hiện dự án được xác định tại tờ bản đồ số 35, tỷ lệ 1/2.000, tờ bản đồ số 40, tỷ lệ 1/10.000, bản đồ địa chính xã Xuân Khang, đo đạc năm 2007; các tờ bản đồ số 1, 2, 8, 9, tỷ lệ 1/2.000, tờ bản đồ số 24, tỷ lệ 1/10.000, bản đồ địa chính xã Hải Long, đo đạc năm 2007.

Ranh giới có phía Đông giáp đất rừng sản xuất; Phía Tây giáp đất lúa, đất trồng cây hàng năm và đường giao thông; phía Nam giáp đất trồng cây lâu năm, một phần đất nuôi trồng thủy sản, một phần đất trồng lúa; phía Bắc giáp đất rừng sản xuất, một phần đất trồng cây lâu năm, một phần đất trồng lúa, đất nuôi trồng thủy sản.

Ngành nghề hoạt động: Chế biến thực phẩm, chế biến gỗ, lâm sản; sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến thức ăn gia súc, gia cầm; sản xuất sản phẩm nhựa để dệt bao bì từ nguyên liệu sử dụng sản xuất là hạt nhựa và các ngành nghề khác có liên quan.

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật được xác định là: Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Hợp Lực.

Tổng mức đầu tư tạm tính 350 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư gồm: vốn chủ sở hữu 53 tỷ đồng chiếm 15,14%; vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác 297 tỷ đồng chiếm 84,86%.

Về tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, từ quý 3/2022 - quý 4/2023: Hoàn thành các thủ tục đầu tư; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và thuê đất với Nhà nước. Mốc tiến độ của các nội dung công việc như sau:

Hoàn thành lập và phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thủ tục đấu nối giao thông trước ngày 01/12/2022; hoàn thành lập và phê duyệt trích đo địa chính hoặc trích lục bản đồ địa chính trước ngày 01/02/2023; hoàn thành lập hồ sơ và phê duyệt chấp thuận Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 01/3/2023...

Ngoài ra, phải đấu nối điện nước trước ngày 01/7/2023; hoàn thành lập hồ sơ và phê duyệt danh mục dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày 01/9/2023; hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trước ngày 01/12/2023; hoàn thành thuê đất với Nhà nước trước ngày 01/02/2024.

Từ quý 1/2024 - quý 1/2025: Khởi công và thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hải Long - Xuân Khang. Mốc tiến độ của các nội dung công việc như sau:

Hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (đảm bảo đủ điều kiện cho nhà đầu tư thứ cấp thuê đất để sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp) trước ngày 01/01/2025; hoàn thành toàn bộ hạ tầng cụm công nghiệp trước ngày 01/4/2025.

Từ quý 2/2025: Hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, thu hút các dự án thứ cấp đầu tư vào cụm công nghiệp; Lập và phê duyệt quy chế cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện lập và trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; trích đo địa chính (hoặc Trích lục địa chính); báo cáo đánh giá tác động môi trường; thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp… và báo cáo Sở Công Thương kết quả thực hiện của từng mốc tiến độ thực hiện dự án.

Ngoài ra, giao UBND huyện Như Thanh: thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp; lập hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất;  hoàn thành lập hồ sơ, trình HĐND tỉnh Danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất; thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; thực hiện quản lý, phát triển Cụm công nghiệp Hải Long - Xuân Khang theo đúng quy định hiện hành của pháp luật…