06:00 02/07/2021

Thanh toán linh hoạt cho công tác chuẩn bị dự án; bồi thường, tái định cư

Phan Dương

UBND Hà Nội cho biết, sẽ thực hiện quy định thanh toán linh hoạt vốn bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất từ nguồn vốn bố trí cho công tác này trong kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo tiến độ và dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà không phụ thuộc mức vốn giao của từng dự án...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

UBND Hà Nội vừa ban hành quy định thanh toán linh hoạt chi phí công tác chuẩn bị dự án; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; nhiệm vụ quy hoạch; thanh quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công năm 2021 của Thành phố.

Đối tượng được áp dụng quy định mới gồm: Các dự án có phát sinh tăng chi phí bồi thường, hỗ trợ dẫn đến tăng kế hoạch vốn so với kế hoạch đã được giao; đã thanh toán hết kế hoạch vốn đã được cấp có thẩm quyền bố trí trong năm hoặc số vốn còn lại không đủ thanh toán cho phương án bồi thường, hỗ trợ đã được duyệt hoặc đang trình phê duyệt;

Các dự án được phê duyệt, phát sinh trong năm có công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Các dự án đầu tư công cấp Thành phố thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 có vướng mắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, chưa được bố trí kế hoạch vốn năm 2021 này phát sinh nhu cầu vốn chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

UBND thành phố cũng đã quy định rõ trách nhiệm cho các đơn vị liên quan. Cụ thể, trước ngày 30/10/2021, cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, lập quy hoạch hoặc chủ đầu tư gửi văn bản tổng hợp nhu cầu vốn chuẩn bị dự án, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, các nhiệm vụ quy hoạch trong năm kế hoạch theo từng dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để kiểm tra, thông báo mức vốn cho từng dự án. 

Sở Kế hoạch Đầu tư có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố văn bản quyết định giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đối với các dự án đảm bảo điều kiện bố trí kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư trong năm 2021; Thực hiện thông báo hoặc thông báo điều chỉnh kinh phí bố trí cho công tác chuẩn bị dự án, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, các nhiệm vụ quy hoạch cho các chủ đầu tư, chi tiết theo từng dự án, gửi Sở Tài chính làm cơ sở nhập dự toán trên hệ thống Tabmis và Kho bạc nhà nước Hà Nội làm cơ sở thanh toán cho dự án;

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Kho bạc nhà nước Hà Nội. Trước ngày 10/11/2021, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố phê duyệt kế hoạch vốn chính thức cho các dự án trên cơ sở số vốn chuẩn bị dự án, vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, các nhiệm vụ quy hoạch, vốn thanh quyết toán dự án hoàn thành do Kho bạc nhà nước Hà Nội đã thanh toán cho từng dự án, làm cơ sở trình UBND Thành phố quyết định phân bổ dự toán theo quy định. 

Kho bạc Nhà nước Hà Nội có nhiệm vụ thực hiện thanh toán kinh phí công tác chuẩn bị dự án, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, các nhiệm vụ quy hoạch trên cơ sở thông báo kế hoạch vốn của Sở Kế hoạch và Đầu tư; vốn thanh quyết toán dự án hoàn thành cho các dự án trên cơ sở thông báo kế hoạch vốn của Sở Tài chính và dự toán do Sở Tài chính nhập trên hệ thống Tabmis, đảm bảo đúng chế độ kiểm soát thanh toán vốn đầu tư công theo quy định. 

Trước ngày 05/11/2021, có văn bản báo cáo UBND Thành phố và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính số liệu tổng hợp và chi tiết danh mục các dự án đã được bố trí và thanh toán cho công tác chuẩn bị dự án, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, các nhiệm vụ quy hoạch, thanh quyết toán dự án hoàn thành để Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính làm căn cứ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch vốn chính thức cho các dự án. 

Còn Sở Tài chính được giao hướng dẫn thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách và mở mã dự án, điều chỉnh mã số dự án (nếu có); Nhập dự toán cho công tác chuẩn bị dự án, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, các nhiệm vụ quy hoạch, thanh quyết toán dự án hoàn thành trên hệ thống Tabmis theo đúng quy định. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố phê duyệt kế hoạch vốn chính thức cho các dự án.