17:46 18/07/2022

Tổng cục Thuế nhận hơn 300 hồ sơ đăng ký thuế lần đầu qua Cổng dịch vụ công quốc gia

Trâm Anh -

Tổng cục Thuế hiện tiếp nhận 346 hồ sơ đăng ký thuế lần đầu và 849 hồ sơ thay đổi thông tin của cá nhân không kinh doanh qua Cổng dịch vụ công quốc gia...

Ngành thuế phối hợp với các bộ, ngành khác cung cấp dịch vụ thuế điện tử, tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế.
Ngành thuế phối hợp với các bộ, ngành khác cung cấp dịch vụ thuế điện tử, tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế.

Bộ Tài chính cho biết theo kế hoạch tại Quyết định số 107/QĐ-BTC ngày 28/1/2022 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế được giao nhiệm vụ tổ chức tích hợp, cung cấp dịch vụ xác thực thông tin về số chứng minh nhân dân (9 số), căn cước công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu thuế.

Nhờ đó, để xác thực thông tin về người nộp thuế trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế và kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu thuế. 

Hiện Tổng cục Thuế đang khai thác 3 dịch vụ của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an cung cấp.

Một là, dịch vụ xác nhận số định danh cá nhân và chứng minh thư. Cơ quan thuế gửi thông tin căn cước công dân, chứng minh thư, họ và tên. Sau khi nhận được, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) sẽ phản hồi thông tin đúng hoặc sai.

Hai là, dịch vụ xác nhận thông tin gia đình. Cơ quan thuế gửi thông tin số định danh chủ hộ, ngày sinh chủ hộ, họ tên chủ hộ, thông tin thành viên. Sau khi nhận được thông tin, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) phản hồi thông tin đúng, sai.

Ba là, dịch vụ chia sẻ thông tin công dân qua kênh kết nối với Văn phòng Chính phủ (trục liên thông văn bản quốc gia). Cơ quan thuế gửi số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, họ tên, ngày sinh. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) sẽ gửi về 20 trường thông tin của cá nhân.

Kể từ ngày 18/5, ngành thuế bắt đầu tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu của cá nhân không kinh doanh qua Cổng dịch vụ công quốc gia có kết nối với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.  

Tổng cục Thuế nhận hơn 300 hồ sơ đăng ký thuế lần đầu qua Cổng dịch vụ công quốc gia - Ảnh 1

Theo lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội, dịch vụ tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua Cổng dịch vụ công quốc gia kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nội dung quan trọng trong việc hướng tới hỗ trợ toàn diện cho người nộp thuế, khi các dịch vụ thuế được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

 

Đến nay, Tổng cục Thuế tiếp nhận 346 hồ sơ đăng ký thuế lần đầu và 849 hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Đơn vị cũng đang tiếp tục tham gia góp ý kiến cùng Bộ Công an để hoàn thiện nội dung nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an chủ trì xây dựng.

Tổng cục Thuế cho biết hiện đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trậ tự xã hội (C06) triển khai tiếp 2 dịch vụ làm cơ sở rà soát chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế phục vụ mục tiêu sử dụng mã định danh công dân làm mã số thuế.

Thứ nhất là dịch vụ gợi ý số định danh cá nhân. Tổng cục Thuế gửi thông tin số chứng minh nhân dân, họ và tên, ngày tháng năm sinh, năm sinh, giới tính. Bộ Công an phản hồi có tồn tại hay không tồn tại cá nhân này và gửi kèm số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân nếu tồn tại.

Cùng với đó là dịch vụ gợi ý số định danh cá nhân (không có số chứng minh nhân dân). Tổng cục Thuế gửi thông tin số họ và tên, ngày tháng năm sinh, năm sinh, giới tính, địa chỉ thường trú, Bộ Công an phản hồi thông tin công dân và số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân.

Tổng cục Thuế đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về dịch vụ thuế điện tử mà ngành thuế phối hợp với các bộ, ngành khác cung cấp dịch vụ công ngày càng thuận lợi hơn cho người nộp thuế.

 
Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 107/QĐ-BTC ngày 28/1/2022 nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.