06:00 28/07/2021

Tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng mạnh, ước đạt gần 97.000 tỷ đồng,

Vũ Phong

Trong bối cảnh dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, bảo hiểm là một trong số những ngành vẫn tăng trưởng mạnh...

Báo cáo của Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm về thị trường bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm 2021 cho thấy tăng trưởng vẫn duy  trì  mức 2 con số. Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 96.799 tỷ đồng, tăng 16,22% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 29.981 tỷ đồng, bảo hiểm nhân thọ ước đạt 66.818 tỷ đồng.

Hiện trên thị trường bảo hiểm hiện có 73 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, bao gồm 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 21 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Theo đó, tổng tài sản của các doanh nghiệp trên ước đạt 633.757 tỷ đồng, tăng 22,68% so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 102.222 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 531.535 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, kết quả đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 520.543 tỷ đồng, tăng 25,82% so với cùng kỳ năm 2020. Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 54.172 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 466.371 tỷ đồng.

Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 396.855 tỷ đồng, tăng 21,09% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 27.806 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 369.049 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khi so với cùng kỳ năm trước, tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 149.677 tỷ đồng, tăng 35,45%; Tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 25.511 tỷ đồng, tăng 14,18%; Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm ước đạt 6.388 tỷ đồng, tăng 11,28%; Tổng doanh thu môi giới bảo hiểm ước đạt 548 tỷ đồng, tăng 13,72% so với cùng kỳ năm trước.

Liên quan đến thị trường bảo hiểm, Bộ Tài chính đang trong quá trình tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và hoàn thiện Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Trong đó, một nội dung được các thành viên mong đợi là quy định về hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin thị trường bảo hiểm.

Cụ thể, Điều 6, Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm, hệ thống này được quản lý tập trung, được cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm xây dựng mức phí bảo hiểm tương ứng với quyền lợi bảo hiểm, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, phòng chống gian lận, trục lợi bảo hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ có trách nhiệm cung cấp thông tin về bên mua bảo hiểm, đối tượng bảo hiểm và các thông tin khác có liên quan để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin thị trường bảo hiểm. Việc tổ chức thu nhận, bảo mật thông tin, sử dụng, lưu trữ, cung cấp và công bố thông tin phù hợp với quy định của pháp luật.

Nếu hệ thống cơ sở dữ liệu chung có đầy đủ thông tin số hợp đồng bảo hiểm đã ký, quyền lợi bảo hiểm của từng hợp đồng, số lần chi trả bảo hiểm..., sẽ giúp loại bớt khách hàng xấu (những khách hàng từng có hành vi gian dối, trục lợi bảo hiểm, hay khách hàng có lịch sử bồi thường cao) ngay từ khâu ký hợp đồng bảo hiểm.

Đây là cơ hội thay đổi toàn thị trường, gia tăng niềm tin vào bảo hiểm và khi đó, khách hàng sẽ chủ động tìm đến bảo hiểm như các thị trường phát triển.