14:08 04/05/2010

Trên 15 nghìn tỷ đồng bội chi ngân sách 4 tháng đầu năm

Anh Quân

Mặc dù thu ngân sách so với dự toán đạt tỷ lệ cao hơn, tuy nhiên, chưa có chỉ tiêu nào cán đích mức 1/3 cả năm

Tổng thu ngân sách Nhà nước tính đến 15/4 ước bằng 29,2% dự toán cả năm, tương ứng đạt khoảng 135 nghìn tỷ đồng; chi ngân sách ước bằng 25,8% và đạt 150,2 nghìn tỷ đồng.
Tổng thu ngân sách Nhà nước tính đến 15/4 ước bằng 29,2% dự toán cả năm, tương ứng đạt khoảng 135 nghìn tỷ đồng; chi ngân sách ước bằng 25,8% và đạt 150,2 nghìn tỷ đồng.
Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước tính đến 15/4 ước bằng 29,2% dự toán cả năm, tương ứng đạt khoảng 135 nghìn tỷ đồng; chi ngân sách ước bằng 25,8% và đạt 150,2 nghìn tỷ đồng.

Với kết quả này, bội chi ngân sách 4 tháng đầu năm vào khoảng 15,2 nghìn tỷ đồng, bằng 11,26% tổng thu ngân sách cùng thời kỳ, và đạt 12,7% dự kiến bội chi cả năm (so với 119,7 nghìn tỷ đồng).

Mặc dù kết quả thu ngân sách so với dự toán đạt tỷ lệ cao hơn, tuy nhiên, chưa có chỉ tiêu nào cán đích mức 1/3 mục tiêu cả năm.  Xét cụ thể trên từng khoản thu, riêng có thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt mức khá cao, bằng 34,4% dự toán năm. Liên quan đến con số này, kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm đã tăng 8,9% so với cùng kỳ; nhập khẩu tăng tới 35,6%.

Ở các nhiệm vụ thu còn lại, thu từ dầu thô bằng 24,7% dự toán năm. Thu nội địa bằng 28,6% dự toán năm, trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước bằng 31,5%; từ doanh nghiệp FDI (không kể dầu thô) bằng 25,5%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước bằng 27,1%; thu thuế thu nhập cá nhân bằng 26,4%; thu phí xăng dầu bằng 23,7%; thu phí, lệ phí bằng 27,9%.

Về chi ngân sách, chi đầu tư phát triển bằng 27,3% dự toán; chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể bằng 28,3%; chi trả nợ và viện trợ bằng 30%.