20:16 30/11/2019

VHC chốt danh sách trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100%

Quỳnh Nguyễn

Ngày 31/12/2019 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để Vĩnh Hoàn thực hiện phương án chia cổ tức năm 2019 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của công ty mẹ năm tài chính 2018

Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (HOSE: VHC) đã có nghị quyết Hội đồng quản trị về phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu.

Theo đó, Vĩnh Hoàn sẽ phát hành tối đa gần 91 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, tỷ lệ thực hiện 1:1 tức cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. 

Nguồn thực hiện là nguồn lợi nhuận chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2018 của công ty mẹ, năm tài chính 2018 đã được kiểm toán.

Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến là ngày 31/12/2019. 

Trên báo cáo tài chính công ty mẹ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của VHC đạt 3.123 tỷ đồng ở thời điểm cuối năm 2018 và 2.709 tỷ đồng ở thời điểm cuối quý 3/2019.         

9 tháng đầu năm Vĩnh Hoàn đạt 718 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 55% so với cùng kỳ năm trước. 

VHC xk

Nguồn: Số liệu Hải Quan Việt Nam

Số liệu Hải Quan Việt Nam cho thấy, 10 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của Vĩnh Hoàn đạt 229 triệu USD, giảm 16,6% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017.