17:23 06/04/2022

Vi phạm quy định, thành viên hội đồng quản trị FLC bị phạt tiền

Hà Anh -

Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 192/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Hương Trần Kiều Dung – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (Hà Nội)...

Bà Hương Trần Kiều Dung – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (Hà Nội).
Bà Hương Trần Kiều Dung – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (Hà Nội).

Ngày 06/4/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 192/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Hương Trần Kiều Dung – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (Hà Nội).

Theo đó, bà Kiều Dung bị phạt 70 triệu đồng do đã có hành vi vi phạm quy định về quản trị công ty (áp dụng tình tiết giảm nhẹ “Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khắc phục hậu quả” quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính). Mức phạt này dựa trên căn cứ tại quy định của điểm a khoản 4 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Cụ thể: thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác (Trong giai đoạn từ tháng 05/2020 đến tháng 10/2021, bà Hương Trần Kiều Dung là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của 06 công ty khác, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và khoản 3 Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán).