07:32 15/06/2022

Vietnam Airlines đưa ra 3 giải pháp lớn để thoát lỗ và khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát

Hà Anh -

Vietnam Airlines đã hoàn thành Đề án cơ cấu lại Vietnam Airlines giai đoạn 2021-2025 bao gồm các nội dung này và đã gửi báo cáo lấy ý kiến cổ đông Nhà nước và các cấp có thẩm quyền trước khi hoàn thiện để báo cáo Đại hội cổ đông thông qua.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP - Vietnam Airlines (mã HVN-HOSE) giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát

Văn bản giải trình của Vietnam Airlines cho biết, hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietnam Airlines bị ảnh hưởng nghiêm trọng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Hoạt động vận tải hàng không quốc tế thường lệ đã hoàn toàn ngưng trệ sau khi dịch bùng phát từ tháng 3/2020 và chỉ mới được tái khởi động trở lại từ 15/3/2022.

Do đó, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất của Vietnam Airlines năm 2020, năm 2021 và quý 1/2022 đã bị lỗ và vốn chủ sở hữu hợp nhất đã bị âm tài thời điểm 31/3/2022, dẫn đến cổ phiếu HVN bị thuộc diện kiểm soát theo quy định của HOSE.

Trước các ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh, Vietnam Airlines đã chủ động xây dựng các giải pháp ngắn hạn và dài hạn để giảm thiểu thiệt hại, cải thiện kết quả sản xuất kinh doanh và bổ sung nguồn vốn, dòng tiền cho doanh nghiệp tại Đề án cơ cấu lại Tổng công ty hàng không giai đoạn 2021-2025. Đối với năm 2022, các giải pháp tại Đề án hướng đến mục tiêu không tiếp tục bị lỗ hợp nhất và âm vốn chủ sở hữu hợp nhất cuối năm 2022.

Tiếp đó giai đoạn 2023-2025, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện kết quả sản xuất kinh doanh và bổ sung vốn chủ sở hữu để từng bước vượt qua khủng hoảng, phục hồi và phát triển.

Vietnam Airlines đã hoàn thành Đề án cơ cấu lại Vietnam Airlines giai đoạn 2021-2025 bao gồm các nội dung này và đã gửi báo cáo lấy ý kiến cổ đông Nhà nước và các cấp có thẩm quyền trước khi hoàn thiện để báo cáo Đại hội cổ đông thông qua. Các giải pháp bổ sung lợi nhuận và nguồn vốn chủ sở hữu Vietnam Airlines đã xây dựng trong Đề án bao gồm 3 nhóm giải pháp lớn:

Thứ nhất, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nhanh chóng phục hồi và cải thiện hoạt động kinh doanh, giảm tối đa mức lỗ trong hoạt động kinh doanh vận tải trong giai đoạn thị trường chưa phục hồi hoàn toàn (2022-2023) và tiến tới có lãi trong các năm sau.

Thứ hai, tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền. Theo đó Vietnam Airlines sẽ triển khai bán hoặc bán và thuê lại các tàu bay cũ; thoái vốn, chuyển nhượng vốn đối với một số danh mục đầu tư tài chính. Giải pháp này sẽ được thực hiện chủ yếu từ 2022-2024.

Thứ ba, phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu: dự kiến thực hiện năm 2023-2024.

Cũng theo Vietnam Airlines, đối với các giải pháp tiếp tục phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu, thoái vốn và tái cơ cấu danh mục đầu tư tại các doanh nghiệp có vốn góp khác: các giải pháp này sẽ được Vietnam Airlines triển khai sau khi Đề án cơ cấu lại Vietnam Airlines giai đoạn 2021-2025 và các chủ trương giải pháp thoái vốn, phát hành cổ phiếu tăng vốn được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, được cổ đông Nhà nước và ĐHĐCĐ của Vietnam Airlines thông qua.

Vietnam Airlines sẽ tiếp tục có văn bản báo cáo UBCKNN, SGDCK TP.HCM và thực hiện công bố thông tin, giải trình, báo cáo tình hình hàng quí sau khi các nội dung này được sự chấp thuận của các cấp có thẩm quyền và được ĐHĐCĐ của Vietnam Airlines thông qua, HĐQT quyết định phê duyệt đưa vào triển khai thực hiện.

Trước đó, HOSE đã thông báo nhắc nhở công bố thông tin thoái vốn công ty liên kết, thù lao HĐQT, BGĐ, BKS đối với Vietnam Airlines. Cụ thể: ngày 26/05/2022, HOSE đã nhận được BCTC kiểm toán năm 2021 của HVN và thực hiện công bố thông tin.  Theo đó, Thuyết minh nghiệp vụ và số dư các bên liên quan về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 chưa đầy đủ các nội dung theo quy định tại Khoản 3 Điều 163 và Điều 172 Luật Doanh nghiệp 2020.