11:25 21/01/2021

Vinasun báo lỗ hơn 210 tỷ năm 2020

Hà Anh

Năm 2020, VNS dự kiến doanh thu đạt 1.230 tỷ đồng và dự tính lỗ 115 tỷ đồng

Quý 3 và quý 4/2020, công báo lỗ do ảnh hưởng của đại dịch Covid.
Quý 3 và quý 4/2020, công báo lỗ do ảnh hưởng của đại dịch Covid.

Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam Vinasun (mã VNS-HOSE) vừa có văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế quý 4/2020 lỗ so với cùng kỳ.

Theo đó, doanh thu thuần quý 4/2020 đạt 262 tỷ đồng giảm 40% so với cùng kỳ (441 tỷ đồng), giá vốn hàng bán chỉ giảm được 26% là gần 257 tỷ đồng); lợi nhuận gộp giảm mạnh còn hơn 5,5 tỷ đồng giảm tới 94% so với cùng kỳ (93 tỷ đồng).

Đáng chú ý, trong quý 4, các loại chi phí của VNS giảm mạnh như chi phí tài chính giảm 27%, chi phí bán hàng giảm 40% và chi phí quản lý giảm 44%, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh lỗ hơn 50,6 tỷ đồng, nên kết quả VNS lỗ sau thuế hơn 25 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ lãi gần 14,6 tỷ đồng, tương ứng giảm 273,6 tỷ đồng).

Lũy kế cả năm 2020, VNS doanh thu thuần đạt 1.006 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ (1.991 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế lỗ 210,6 tỷ đồng - riêng cổ đông công ty mẹ lỗ hơn 207 tỷ đồng - cùng kỳ lãi 108 tỷ đồng.

Trước đó, công ty cũng báo lỗ hơn 57 tỷ đồng trong quý 3/2020 - cùng kỳ lãi 33 tỷ - tương ứng giảm 272%. Năm 2020, VNS dự kiến doanh thu đạt 1.230 tỷ đồng và dự tính lỗ 115 tỷ đồng, như vậy, số lỗ năm 2020 của VNS đã tăng hơn 95 tỷ đồng so với dự tính.

Tính đến ngày 31/12/2020, VNS có 241 tỷ tiền và các khoản tương đương tiền, tăng hơn 15 tỷ so với hồi đầu năm; khoản phải thu ngắn hạn tăng nhẹ lên hơn 172 tỷ đồng; nợ ngắn hạn giảm mạnh từ 446 tỷ hồi đầu năm xuống còn 263 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm từ gần 640 tỷ xuống còn 442 tỷ đồng.