18:35 09/05/2014

Vinatex sẽ bán 24% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược

Ngô Trang

Vinatex sẽ tiến hành cổ phần hoá với phương thức bán bớt một phần vốn nhà nước kết hợp phát hành thêm cổ phiếu

Vốn điều lệ của Vinatex tại thời điểm cổ phần hoá là 5.000 tỷ đồng.<br>
Vốn điều lệ của Vinatex tại thời điểm cổ phần hoá là 5.000 tỷ đồng.<br>
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án cổ phần hoá Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex).

Theo quyết định 646/QĐ-TTg ngày 6/5 của Thủ tướng, Vinatex sẽ tiến hành cổ phần hoá với phương thức vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Tại thời điểm phát hành cổ phiếu lần đầu, Vinatex có vốn điều lệ là 5.000 tỷ đồng, tương ứng với 500 triệu cổ phần. Mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, trong đó, Nhà nước nắm giữ 255.000.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ; bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp 3.000.850 cổ phần, chiếm 0,6% vốn điều lệ; bán cho nhà đầu tư chiến lược 120.000.000 cổ phần, chiếm 24% vốn điều lệ; bán đấu giá công khai 121.999.150 cổ phần, chiếm 24,40% vốn điều lệ.

Thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cũng như chọn tổ chức tài chính trung gian và sở giao dịch chứng khoán để bán cổ phần.

Sau khi cổ phần hoá, Vinatex sẽ phải thuê đất của nhà nước và trả tiền thuê theo quy định của pháp luật. Tổng số lao động chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần sẽ là hơn 4.700 lao động.

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 4.766 người; tổng số lao động chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần là 4.741 người. Bộ Công Thương thực hiện chế độ đối với người lao động không chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần theo đúng chế độ nhà nước quy định.