15:45 10/11/2021

Xác thực thông tin người dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng

Phạm Vinh -

Bộ Y tế vừa đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và chính quyền địa phương triển khai xác thực thông tin người dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19…

Thông tin của người dân đã tiêm chủng sẽ được chia sẻ, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Thông tin của người dân đã tiêm chủng sẽ được chia sẻ, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để tiếp tục triển khai hoạt động đồng bộ, xác thực thông tin người dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết hợp với công tác làm sạch dữ liệu tiêm chủng, Bộ Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp cùng thực hiện.

 
Việc xác thực thông tin trên nguyên tắc ngành y tế xác thực thông tin về tiêm chủng, ngành công an xác thực thông tin về định danh cá nhân. 
Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế, Công an tỉnh, thành phố và chính quyền địa phương triển khai việc tiếp nhận thông tin và xác minh thông tin đối tượng tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 theo quy trình.
Theo công văn của Bộ Y tế.

Trong văn bản có đề nghị: Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu tiêm chủng trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo đơn vị phát triển hoàn thiện các chức năng, tính năng của nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 đáp ứng yêu cầu thực hiện quy trình.

Văn bản còn đề nghị Bộ Công an thực hiện việc kiểm tra, đối sánh (đúng/sai) thông tin của người dân đã tiêm chủng trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 với thông tin người dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, công an địa phương trong việc tiếp nhận thông tin và phối hợp với chính quyền địa phương, ngành y tế để triển khai các hoạt động xác thực theo quy trình.

Việc xác thực thông tin trên nguyên tắc ngành y tế xác thực thông tin về tiêm chủng, ngành công an xác thực thông tin về định danh cá nhân.
Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế, Công an tỉnh, thành phố và chính quyền địa phương triển khai việc tiếp nhận thông tin và xác minh thông tin đối tượng tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 theo quy trình.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Y tế Bộ, ngành và các cơ sở tiêm chủng (nhà nước và tư nhân) triển khai tổ chức tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 chủ động phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương để triển khai hoạt động theo quy trình; thực hiện xác thực thông tin người dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19.

Trên cơ sở thông tin của người dân đã tiêm chủng (bao gồm bắt buộc 4 thông tin: Họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, số CCCD/CMT) trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 chia sẻ, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an sẽ tiến hành kiểm tra, đối sánh thông tin người dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

UBND cấp xã, phường, thị trấn chỉ đạo ngành Y tế/Cơ sở tiêm chủng phối hợp với ngành Công an bổ sung thông tin còn thiếu, chỉnh sửa thông tin chưa chính xác và thực hiện xác minh. Không thực hiện xác minh thông tin đối với trường hợp không phải là người dân Việt Nam.

Xác thực thông tin người dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng - Ảnh 1

Trường hợp thông tin người dân từ nền tảng quản lý tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 không trùng khớp, còn thiếu, chưa chính xác với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Bộ Công an chuyển kết quả đối sánh (đúng/sai) cho Bộ Y tế lập danh sách trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 để cho UBND cấp xã, phường, thị trấn/cơ sở tiêm chủng truy xuất, xử lý.

Sau khi đã rà soát và làm sạch thông tin người dân, UBND cấp xã, phường, thị trấn chỉ đạo ngành Y tế/Cơ sở tiêm chủng cập nhật thông tin người dân, ký chứng thư số, xác nhận điện tử trên nền tảng.

Trong thời gian chưa có chứng thư số, Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn/Người đứng đầu cơ sở tiêm chủng chủ trì lập biên bản giữa các bên liên quan xác nhận tính chính xác của dữ liệu.