19:37 24/06/2021

Yêu cầu cập nhật cổ phiếu vượt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa hàng ngày

Ngân Hà -

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vừa có văn bản gửi các công ty chứng khoán thành viên về các giao dịch thỏa thuận của nhà đầu tư nước ngoài đối với các cổ phiếu vượt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa...

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM yêu cầu cập nhật cổ phiếu vượt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa hàng ngày.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM yêu cầu cập nhật cổ phiếu vượt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa hàng ngày.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại công văn số 2442/UBCK-PTTT ngày 31/5/2021 và nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán tại khoản 5 Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đề nghị các công ty chứng khoán thành viên cập nhật danh sách các cổ phiếu vượt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa vào mỗi ngày giao dịch tại trang thông tin điện tử của Trung tâm Lưu ý Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sẽ đồng thời gửi các thông tin trên qua Hệ thống quản lý tài liệu điện tử (ECM) cho các công ty chứng khoán thành viên.

Ngoài ra, các công ty chứng khoán thành viên cũng có trách nhiệm lưu ý nhà đầu tư, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ và giám sát các giao dịch thỏa thuận của đối tượng này để đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 5 Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, trường hợp công ty đại chúng có tỷ lệ sở hữu nước ngoài vượt quá tỷ lệ quy định, công ty đại chúng phải bảo đảm không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty. Trường hợp pháp luật liên quan không có quy định khác, các cổ đông của công ty đại chúng là nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ chỉ được phép bán ra cổ phiếu cho đến khi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều 139, ngoại trừ việc nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc mua cổ phiếu trong đợt phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.