13:13 10/08/2021

7 tháng, Chính phủ trả nợ trên 230.000 tỷ đồng

Trâm Anh -

Ngân sách đã chi 233.674 tỷ đồng để trả nợ của Chính phủ. Trong đó, trả nợ trong nước khoảng 198.901 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 34.773 tỷ đồng...

Chính phủ đã thực hiện cấp phát khoảng 518 triệu USD, cho vay lại khoảng 274 triệu USD.
Chính phủ đã thực hiện cấp phát khoảng 518 triệu USD, cho vay lại khoảng 274 triệu USD.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, kể từ đầu năm 2021 đến nay, Chính phủ ký kết được 2 hiệp định vay, tổng trị giá khoảng 98,6 triệu USD.

 
"Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác rút vốn vay và thực hiện trả nợ nước ngoài đầy đủ, đúng hạn. Đồng thời, tiếp tục triển khai đề án Định hướng cải thiện công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia thời kỳ 2021-2025. Xây dựng kế hoạch quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2022-2024 và Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2022".
Bộ Tài chính.

Cụ thể, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã đàm phán và ký kết với Ngân hàng Thế giới (WB) Hiệp định vay hỗ trợ ngân sách để thực hiện các chính sách về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, trị giá 86,48 triệu USD, với điều kiện vay Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) thông thường, thời hạn vay 25 năm, gồm 5 năm ân hạn.

Trong tháng 6/2021, Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam ký kết với Cộng hòa Áo Hiệp định vay Dự án Đầu tư trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Tổng giá trị Hiệp định là 11,9 triệu Euro, tương đương khoảng 14,2 triệu USD.

Về rút vốn, trong tháng 7 năm 2021 đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 43,3 triệu USD. Lũy kế 7 tháng đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 792 triệu USD, tương đương khoảng 18.272 tỷ đồng, trong đó, cấp phát khoảng 518 triệu USD, cho vay lại khoảng 274 triệu USD.

Trả nợ của Chính phủ trong tháng 7/2021 khoảng 23.905 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 19.843 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 4.062 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng trả nợ của Chính phủ khoảng 233.674 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 198.901 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 34.773 tỷ đồng.

Trong tháng 7, Bộ Tài chính đã thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội Tờ trình số 24/TTr-CP ngày 16/7/2021 về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay trả nợ công 5 năm giai đoạn 2016-2020 và định hướng kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025.

 

Quốc hội ban hành Nghị quyết 23/2021/QH15 ngày 28/7/2021 về Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, tổng mức vay trong giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 3,068 triệu tỷ đồng, trong đó mức vay của ngân sách trung ương khoảng 2,9 triệu tỷ đồng; nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng. Tổng mức vay của ngân sách địa phương khoảng 148 nghìn tỷ đồng, mức vay của từng địa phương trong phạm vi giới hạn nợ theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; nghĩa vụ trả nợ của chính quyền địa phương khoảng 35,3 nghìn tỷ đồng.

Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ (không bao gồm nghĩa vụ trả nợ đối với các khoản cho vay lại) không quá 25% tổng thu ngân sách nhà nước. Nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia (không bao gồm nghĩa vụ trả nợ gốc ngắn hạn dưới 12 tháng) không quá 25% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ.