11:24 14/12/2015

Biểu quyết trường hợp nhân sự “đặc biệt” tại hội nghị Trung ương 13

P.V

Hội nghị Trung ương lần thứ 13 đã khai mạc sáng 14/12 tại Hà Nội

Hội nghị Trung ương lần thứ 13 khai mạc sáng 14/12 tại Hà Nội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Hội nghị Trung ương lần thứ 13 khai mạc sáng 14/12 tại Hà Nội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Vấn đề nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 là một trong 4 nội dung lớn, trọng tâm sẽ được thảo luận và quyết định tại hội nghị Trung ương lần thứ 13, khai mạc sáng 14/12 tại Hà Nội.

Theo nguồn tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, trong phát biểu khai mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết tại hội nghị Trung ương lần này, Bộ Chính trị sẽ báo cáo Trung ương về kết quả chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương; nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12.

Trung ương sẽ bỏ phiếu biểu quyết danh sách các ủy viên Trung ương khóa 11 (cả chính thức và dự khuyết) trong độ tuổi và các ủy viên Trung ương khóa 11 thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa 12.

Đồng thời, Trung ương cũng bỏ phiếu biểu quyết đề cử các nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12; bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12.

Theo quy trình công tác nhân sự, các ủy viên Trung ương khóa 11 (cả chính thức và dự khuyết) viết phiếu giới thiệu các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 11 đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi ứng cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Nhấn mạnh đây là “công việc hết sức hệ trọng”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương tập trung công sức, trí tuệ nghiên cứu kỹ các báo cáo của Bộ Chính trị và các tài liệu nhân sự có liên quan để thảo luận, cho ý kiến, tạo được sự thống nhất cao về vấn đề này, làm cơ sở để Trung ương bỏ phiếu quyết định về nhân sự và ghi phiếu giới thiệu về nhân sự theo đúng quy trình.

Tại hội nghị Trung ương 12 (tháng 10/2015), Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết danh sách nhân sự lần đầu được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 (cả chính thức và dự khuyết); đồng thời Trung ương cũng đã ghi phiếu đề xuất các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 và ghi phiếu giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12.

Sau Hội nghị Trung ương 12, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã chỉ đạo tổng hợp kết quả bỏ phiếu đề xuất và giới thiệu nhân sự của Trung ương; nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí xem xét về trường hợp “đặc biệt” là Ủy viên Trung ương khóa 11 tái cử khóa 12; nghiên cứu và đề xuất các yêu cầu, căn cứ để lựa chọn nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12.

Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị cũng đã họp nhiều lần để xem xét, rà soát kỹ lưỡng, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án nhân sự theo phương hướng, quy trình công tác nhân sự đã đề ra.