06:17 02/04/2021

Bình Thuận đề xuất xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Sơn Mỹ 2

ĐỖ TRANG

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 để triển khai các bước tiếp theo

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Bộ Xây dựng cho biết, mới đây đã có công văn 1039/BXD-HĐXD gửi Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Thuận đề nghị cho ý kiến về hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Sơn Mỹ 2.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Đầu tư năm 2020 thì dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 là dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Hồ sơ dự án đầu tư cần được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư năm 2020, do đó đề nghị Ban quản lý kiểm tra, rà soát bảo đảm hồ sơ dự án do nhà đầu tư lập đáp ứng yêu cầu về nội dung cần thiết theo quy định.

Bộ Xây dựng cũng cho biết, phạm vi đề xuất chủ trương đầu tư của dự án cơ bản phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu liên hợp công nghiệp, dịch vụ Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân được phê duyệt tại Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 để triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm tính thống nhất trong quá trình thực hiện.

Việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng của dự án cần được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Xây dựng.

Việc lựa chọn nhà đầu tư cho dự án phải tuân thủ quy định của pháp luật về Đầu tư, Đất đai, Đấu thầu và các quy định hiện hành khác của pháp luật.