17:43 17/02/2022

Bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công năm 2022

Anh Nhi

Tính đến hết ngày 15/02, mới có 15/21 bộ, cơ quan trung ương, địa phương đề xuất danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; 02/51 bộ, cơ quan trung ương, và 35/63 địa phương đối với bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công năm 2022…

Nhiều bộ, ngành, địa phương chưa đăng ký thông tin, số liệu đối với danh mục và mức vốn dự kiến bổ sung cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Nhiều bộ, ngành, địa phương chưa đăng ký thông tin, số liệu đối với danh mục và mức vốn dự kiến bổ sung cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Công điện số 02/CĐ-BKHĐT gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác thuộc Trung ương; Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tổng Giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo danh mục dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đề xuất bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Thông tin trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công cho thấy, tính đến hết ngày 15/02/2022, mới có thông tin, số liệu đề xuất của 15/21 bộ, cơ quan trung ương, địa phương đối với danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; 02/51 bộ, cơ quan trung ương, 35/63 địa phương đối với bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công năm 2022

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 725/BKHĐT-TH ngày 30/01/2022; Văn bản số 839/BKHĐT-TH ngày 11/02/2022 và Văn bản số 891/BKHĐT-TH ngày 14/02/2022 gửi các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, trong đó đề nghị gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhu cầu bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công năm 2022, danh mục nhiệm vụ, dự án, phương án bố trí vốn trong hai năm 2022-2023 và từng năm 2022, 2023 của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị 06 bộ, cơ quan trung ương đó là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Y tế; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Nội vụ; Văn phòng Quốc hội chưa gửi danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; các bộ, cơ quan trung ương, địa phương còn lại có nhu cầu nhưng chưa gửi bổ sung dự toán và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 khẩn trương gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản và trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công (Đối với danh mục dự án được quản lý theo chế độ tài liệu mật gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản) theo đúng quy định.

Trên cơ sở này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ tại Phiên họp Thường trực Chính phủ ngày 18/02/2022. Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ việc không báo cáo theo đúng thời hạn và đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản đã nêu.