08:58 28/11/2015

Chính phủ đang bảo lãnh khoản nợ khoảng 21 tỷ USD

Bảo Quyên

Sẽ tiến tới thu hẹp bảo lãnh Chính phủ và kiểm soát việc bảo đảm trả nợ

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên.<br>
Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên.<br>
“Hiện nay, nợ Chính phủ bảo lãnh chiếm 19% tổng nợ công và trong cơ cấu nợ công thì 80% là nợ Chính phủ, 19% là nợ Chính phủ bảo lãnh và 1% là nợ chính quyền địa phương. Nếu tính theo % so với GDP thì nợ Chính phủ bảo lãnh chiếm 11,4%”.

Con số trên được Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cung cấp tại buổi họp báo Chính phủ, chiều tối 27/11.

Như vậy, căn cứ vào số liệu do Chính phủ công bố về GDP Việt Nam cuối năm 2014 của là 186,2 tỷ USD, có thể ước tính khoản nợ do Chính phủ bảo lãnh hiện đạt khoảng hơn 21 tỷ USD.

Theo Bộ trưởng Nên, đến hết năm 2014, tổng số nợ của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước gần 1,57 triệu tỉ đồng, so với vốn chủ sở hữu là 1,41 lần - mức quy định chung là không quá 3 lần. Hằng năm các doanh nghiệp vẫn chủ động bố trí nguồn, cơ bản trả nợ đúng hạn.

Ngoài ra, Chính phủ đã ban hành nghị định và chỉ đạo thực hiện việc quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Theo đó, từng doanh nghiệp phải ban hành và thực hiện quy chế quản lý nợ của mình; bảo đảm hệ số nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu không vượt quá 3 lần; doanh nghiệp chịu trách nhiệm về hiệu quả dự án và bảo đảm khả năng trả nợ; xây dựng kế hoạch, cân đối dòng tiền, bảo đảm nguồn trả nợ; thanh toán các khoản nợ phải trả theo đúng cam kết, không để phát sinh các khoản nợ quá hạn; lãnh đạo doanh nghiệp phải bảo đảm khả năng trả nợ và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Chính phủ cũng quy định rõ quyền, trách nhiệm của các bộ, UBND cấp tỉnh trong chỉ đạo quản lý nợ đối với doanh nghiệp Nhà nước.

Theo Bộ trưởng Nên, việc Chính phủ cấp bảo lãnh cho các doanh nghiệp vay vốn là để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể huy động được nguồn vốn có giá trị lớn mà đôi khi các tổ chức tín dụng đòi hỏi việc thu xếp vốn cho các dự án phải có bảo lãnh của Chính phủ.

Bên cạnh đó, chi phí của khoản vay có bảo lãnh của Chính phủ sẽ thấp hơn so với trường hợp doanh nghiệp trực tiếp vay thương mại thông thường. Việc Chính phủ bảo lãnh cho các doanh nghiệp vay vốn đều thực hiện chặt chẽ theo quy định về việc cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ thực hiện theo Nghị định số 15/2011, ngày 16/2/2011 của Chính phủ.

Việc cấp bảo lãnh Chính phủ cho các doanh nghiệp vay vốn nước ngoài thực hiện các dự án đầu tư cấp bách, trọng điểm của Nhà nước có ý nghĩa quan trọng nhất là trong các giai đoạn nguồn vốn trong nước không đủ đáp ứng cho nhu cầu đầu tư phát triển. Các doanh nghiệp Nhà nước có trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích, tự chịu mọi rủi ro và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình huy động, quản lý, sử dụng vốn vay và trả nợ đúng hạn.

“Chính phủ đã chỉ đạo việc cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ phải thực hiện trong hạn mức bảo lãnh Chính phủ hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý chặt chẽ điều kiện cấp bảo lãnh, không mở rộng diện, chọn lọc có mục tiêu ưu tiên, tiến tới thu hẹp bảo lãnh Chính phủ và kiểm soát việc bảo đảm trả nợ”, ông Nên cho hay.