17:33 10/03/2022

Cổ phiếu VTL, VC9 và TTZ "đối mặt" với khả năng bị huỷ niêm yết

Hà Anh

HNX vừa thông báo việc các cổ phiếu gồm TTZ, VC9 và VTL có khả năng bị hủy niêm yết...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo việc các cổ phiếu gồm TTZ, VC9 và VTL có khả năng bị hủy niêm yết.

Cụ thể: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã nhận được Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 của Công ty cổ phần Vang Thăng Long (mã VTL); Công ty cổ phần Xây dựng số 9 (mã VC9) và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (mã TTZ) đã công bô thông tin ra thị trường.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế năm 2021 của VTL là âm 17.89 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là âm 45.47 tỷ đồng. Bên cạnh đó, theo BCTC hợp nhất kiểm toán từ ngày 01/4/2019 đến ngày 31/3/2020 và từ ngày 01/4/2020 đến ngày 31/12/2020, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của Công ty lần lượt là âm 12.95 tỷ đồng và âm 15.03 tỷ đồng.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế năm 2021 của TTZ là âm 122,5 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là âm 7,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019, 2020, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ của Công ty lần lượt là âm 3,3 tỷ đồng và âm 5,8 tỷ đồng.

Còn, tổng số lỗ lũy kế của VC9 vượt quá vốn điều lệ thục góp tại ngày 31/12/2021 trong BCTC quý 4/2021.

Theo đó, căn cứ điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra trường hợp: “Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét”.

Dó đó, HNX lưu ý về việc cổ phiếu cổ phiếu VTL của CTCP Vang Thăng Long, cổ phiếu TTZ của CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung và cổ phiếu VC9 của CTCP Xây dựng số 9 có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc nếu lợi nhuận sau thuế năm 2021 tại BCTC kiểm toán năm 2021 của các công ty trên là số âm.

Trước đó, HNX cho biết cổ phiếu HGM của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang có khả năng bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP do báo cáo tài chính năm trong 03 năm 2019, 2020, 2021 có ý kiến kiểm toán ngoại trừ. Theo đó, HNX sẽ xem xét tiến hành hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu HGM theo quy định.