19:25 03/03/2022

Công ty con của Vietnam Airlines chuyên bán hàng miễn thuế bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Khánh Linh -

Sau khi trừ đi các khoản chi phí phát sinh, NAS lỗ sau thuế 137 tỷ đồng. Lỗ luỹ kế của NAS tính đến nay đã hơn 85 tỷ đồng. Kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của công ty...

Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài.
Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài.

Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài (NAS) - một công ty con của Vietnam Airlines vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021, báo cáo này được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Báo cáo tài chính năm 2021 cho thấy, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của NAS ghi nhận 251,4 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 338,8 tỷ đồng của năm 2020. Lợi nhuận gộp đạt 89 tỷ đồng, giảm 40%. Chi phí tài chính tăng mạnh gấp 10 lần chủ yếu là dự phòng giảm giá đầu tư tài chính cùng với lỗ từ các công ty liên kết tăng cao dẫn đến NAS lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 127 tỷ đồng, trong khi đó khoản lỗ của cả năm 2020 là 778 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí phát sinh, NAS lỗ sau thuế 137 tỷ đồng. Lỗ luỹ kế của NAS tính đến nay đã hơn 85 tỷ đồng.

Nguồn vốn của Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài vì thế giảm từ 445 tỷ đồng cuối năm 2020 xuống còn 266 tỷ đồng cuối năm 2021. Nợ phải trả 211 tỷ đồng gấp 4 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, vay nợ tài chính đã là 141 tỷ đồng, chiếm 66% tổng cộng vay nợ. Dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm 7,4 tỷ đồng.

Đồ hoạ: K.Linh.
Đồ hoạ: K.Linh.

Trong báo cáo, kiểm toán lưu ý về việc, các khoản nợ ngắn hạn của công ty tại thời điểm cuối năm 2021 đã vượt quá tài sản ngắn hạn gần 27 tỷ đồng. Đồng thời, năm 2021 khoản lỗ thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh, lỗ ròng lần lượt là 128 tỷ đồng và 92 tỷ đồng dẫn đến lỗ lũy kế tới ngày 31/12/2021 hơn 85 tỷ đồng. Điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Bên cạnh đó, kiểm toán viên cũng đưa ra ý kiến ngoại trừ về vấn đề chưa thu thập được đầy đủ thư xác nhận liên quan đến số dư tại ngày 31/12/2021 của một số khoản công nợ trả trước cho người bán với số tiền là 4 tỷ đồng. Các thủ tục kiểm toán thay thế chưa đem lại cho kiểm toán viên đầy đủ các bằng chứng kiểm toán cần thiết làm cơ sở để đưa ra ý kiến nhận xét về số dư của khoản mục cũng như ảnh hưởng của nó đến các chỉ tiêu có liên quan trên báo cáo tài chính hợp nhất 2021.