18:28 19/04/2022

Đề xuất Quốc hội giám sát về việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19

Quang Trung -

Đây là một trong 4 chuyên đề được lựa chọn để Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát trong năm 2023...

Tổng Thư ký Quốc họi, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường - Ảnh: Quochoi.vn
Tổng Thư ký Quốc họi, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường - Ảnh: Quochoi.vn

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 10, sáng 19/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023.

Thực hiện quy định của pháp luật, trên cơ sở đề xuất của 69/77 cơ quan, ý kiến, kiến nghị của cử tri và tình hình thực tế, Tổng Thư ký Quốc hội đã dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội năm 2023 gửi xin ý kiến Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Báo cáo tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, về cơ bản, các ý kiến nhất trí với dự kiến nội dung chương trình. Ngoài ra, có ý kiến đề nghị cân nhắc bổ sung, điều chỉnh thời gian Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét một số nội dung về: tài chính, quyết toán ngân sách nhà nước, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Đồng thời, để phục vụ cho hoạt động giám sát lại tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) đạt hiệu quả, Tổng Thư ký Quốc hội dự kiến tham mưu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, căn cứ lĩnh vực phụ trách, chủ động tổ chức hoạt động giám sát, khảo sát phục vụ việc xây dựng báo cáo thẩm tra các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước về việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề và chất vấn của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại phiên họp tháng 9/2023 trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6.

Về tổng hợp chuyên đề giám sát của các cơ quan, căn cứ vào tiêu chí lựa chọn cũng như qua nghiên cứu kiến nghị của cử tri, điểm báo, qua rà soát các nội dung đã thực hiện và cân đối các lĩnh vực, Tổng Thư ký Quốc hội đã dự kiến, đề xuất 6 chuyên đề để xin ý kiến Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: Quochoi.vn
Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: Quochoi.vn

Về tổng hợp kết quả lựa chọn chuyên đề giám sát của Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban và các Ban, căn cứ kết quả lựa chọn chuyên đề giám sát của Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các Ban, Tổng Thư ký Quốc hội đã tổng hợp việc lựa chọn chuyên đề giám sát theo thứ tự từ cao xuống thấp.

Trên cơ sở tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, Tổng Thư ký Quốc hội đã dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023.

Theo đó, năm 2023, Quốc hội giám sát 2 chuyên đề và Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát 2 chuyên đề, được lựa chọn trong số 5 chuyên đề. Thông qua việc biểu quyết lựa chọn chuyên đề, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất lựa chọn 4 chuyên đề giám sát như sau:

Chuyên đề 1 là việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Chuyên đề 2 là việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Chuyên đề 3 là việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Chuyên đề 4 là việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nguồn năng lượng tái tạo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội trên cơ sở thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị hoàn thiện các văn bản về tên chuyên đề, phạm vi giám sát của từng chuyên đề.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đồng thời đề xuất chuẩn bị theo 2 hướng. Thứ nhất là trình Quốc hội biểu quyết thông qua gồm cả thành lập Đoàn giám sát cũng như chương trình, kế hoạch và đề cương chi tiết giám sát. Thứ hai là Quốc hội chỉ quyết định thành lập Đoàn giám sát còn lại ủy quyền cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xác định đề cương, kế hoạch chi tiết.