11:02 04/09/2015

Giá giảm, khai thác dầu thô của Việt Nam vẫn tăng mạnh

Bảo Quyên

Sản lượng khai thác dầu thô và khí của Việt Nam vẫn tăng khá trong bối cảnh giá dầu thế giới liên tục giảm

 Tính chung 8 tháng, sản lượng khai thác dầu thô của Việt Nam ước đạt 475,3 nghìn tấn, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2014.
Tính chung 8 tháng, sản lượng khai thác dầu thô của Việt Nam ước đạt 475,3 nghìn tấn, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2014.
Sản lượng dầu thô khai thác tháng 8 ước đạt 1,5 triệu tấn, tăng 3,5% so với tháng 8 năm 2014, tính chung 8 tháng ước đạt 12,3 triệu tấn, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2015 của Bộ Công Thương, cho thấy, tình hình hoạt động dầu khí được triển khai tích cực, bám sát với kế hoạch đề ra, trong đó khai thác dầu thô, khí đều tăng.

Ngoài sản lượng dầu thô nói trên, sản lượng khai thác khí tháng 8 ước đạt 0,7 tỷ m3, bằng 100% so với cùng kỳ năm 2014, tính chung 8 tháng ước đạt 7 tỷ m3 - tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2014; sản lượng LPG tháng 8 ước đạt 55 nghìn tấn - tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2014, tính chung 8 tháng ước đạt 475,3 nghìn tấn - tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Về chế biến dầu khí, sản lượng xăng dầu các loại tháng 8 ước đạt 586,4 nghìn tấn - tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2014, tính chung 8 tháng ước đạt 4,6 triệu tấn, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Ngành điện cũng có sự tăng trưởng đáng kể khi sản lượng điện tháng 8 ước đạt 14,3 tỷ kWh, tăng 11,3% so với tháng 8 năm 2014. Tính chung 8 tháng ước đạt 105,1 tỷ kWh, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Điện thương phẩm tháng 8 năm 2015 ước đạt 12,85 tỷ kWh, tăng 11,7% so với tháng 8 năm 2014. Tính chung 8 tháng đầu năm 2015, điện thương phẩm ước đạt 93,9 tỷ kWh, tăng 11,7% so cùng kỳ năm 2014.

Riêng ngành than, do gặp nhiều khó khăn trong đợt mua lũ lớn nhất bất thường trong vòng 40 năm tại tỉnh Quảng Ninh, sản lượng than sạch tháng 8 ước đạt 3 triệu tấn, giảm 4,8% so với thực hiện tháng trước và tăng 3,7% so với tháng 8 năm 2014.

Tính chung 8 tháng đầu năm, sản lượng than sạch ước đạt 27,6 triệu tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, than tiêu thụ tháng 8 ước đạt 2,5 triệu tấn, giảm 19,3% so với thực hiện tháng trước, tăng 7,9% so với tháng 8 năm 2014, tính chung 8 tháng năm 2015 ước đạt 23,3 triệu tấn, bằng 99,87% so với cùng kỳ năm 2014.