15:38 22/07/2021

Hội nghị thúc đẩy giải ngân vốn ODA diễn ra vào tháng 8/2021

Khánh Vy

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 4935/VPCP-QHQT về việc chuẩn bị Hội nghị về tình hình giải ngân ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2021...

Dự án sử dụng nguồn vốn ODA
Dự án sử dụng nguồn vốn ODA

Theo đó, để bảo đảm chất lượng Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham dự Hội nghị chuẩn bị báo cáo tình hình phân bổ, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài đến ngày 15/7/2021, gồm: số kế hoạch vốn nước ngoài Thủ tướng Chính phủ giao năm 2021; số đã giải ngân đến ngày 15/7/2021; số vốn kế hoạch còn lại chưa giải ngân năm 2021 của từng chương trình, dự án.

Báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong chuẩn bị, thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án, nguyên nhân (cả về thể chế chính sách và tổ chức thực hiện); kiến nghị giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn nước ngoài những tháng còn lại năm 2021. Đồng thời gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trước ngày 26/7/2021 để tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp báo cáo của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương để báo cáo chung tại Hội nghị, trong đó tập trung vào tổng hợp tình hình giao, phân bổ vốn, giải ngân vốn nước ngoài đến ngày 15/7/2021 của từng bộ, cơ quan, địa phương liên quan, số vốn chưa giải ngân năm 2021 của từng bộ, cơ quan, địa phương liên quan. Báo cáo tổng hợp chung các khó khăn, vướng mắc trong chuẩn bị, thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án; nguyên nhân (cả thể chế chính sách và tổ chức thực hiện); đề xuất các giải pháp, biện pháp xử lý cụ thể nhằm tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy giải ngân số kế hoạch vốn nước ngoài được giao năm 2021. Tổng hợp, trình Phó Thủ tướng Chính phủ trước ngày 03/8/2021.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ dự kiến chương trình, kịch bản, thành phần tham dự cuộc họp báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 03/8/2021.

Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo tình hình giải ngân vốn nước ngoài đến ngày 15/7/2021 của các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan, trong đó báo cáo công tác kiểm soát chi tại Kho bạc nhà nước, tình hình xử lý đơn rút vốn, ký hợp đồng vay lại; hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và kiến nghị giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn nước ngoài năm 2021 và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đồng gửi Văn phòng Chính phủ) trước ngày 29/7/2021 để tổng hợp, báo cáo. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chuẩn bị báo cáo tham luận tại Hội nghị.

Dự kiến Hội nghị trực tuyến về tình hình giải ngân ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2021 sẽ được tổ chức trong tháng 8 năm 2021 và do Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì.