11:34 29/04/2021

Ngân sách Nhà nước đang bội thu 62,5 nghìn tỷ đồng

Vũ Phong -

Hoạt động thu, chi ngân sách Nhà nước trong 15 ngày đầu tháng 4 đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tổng cục Thống kê vừa có báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021. Trong đó bao gồm cả số liệu về thu, chi ngân sách Nhà nước.

Theo đánh giá của cơ quan này, hoạt động thu, chi ngân sách Nhà nước trong 15 ngày đầu tháng Tư đạt được nhiều kết quả tích cực.

“Thu ngân sách tăng khá so với cùng kỳ tháng trước; chi ngân sách đáp ứng kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước theo dự toán được giao và tiến độ triển khai thực hiện, đồng thời đảm bảo thanh toán các khoản nợ đến hạn”, báo cáo nêu rõ.

Về số liệu, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2021 ước tính đạt 462,8 nghìn tỷ đồng, bằng 34,4% dự toán năm.

Trong đó thu nội địa đạt 382,2 nghìn tỷ đồng, bằng 33,7%; thu từ dầu thô 9,8 nghìn tỷ đồng, bằng 42,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 69,7 nghìn tỷ đồng, bằng 39,1%.

Chi tiết tại thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 44,1 nghìn tỷ đồng, bằng 29,7% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 70,9 nghìn tỷ đồng, bằng 35,6%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 95,3 nghìn tỷ đồng, bằng 40,1%; thu thuế thu nhập cá nhân 45,2 nghìn tỷ đồng, bằng 41,9%; thu thuế bảo vệ môi trường 14,7 nghìn tỷ đồng, bằng 22,8%; thu tiền sử dụng đất 47,9 nghìn tỷ đồng, bằng 43%.

Trái lại, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2021 ước tính đạt 400,3 nghìn tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán năm. Trong đó chi thường xuyên đạt 289,4 nghìn tỷ đồng, bằng 27,9%; chi đầu tư phát triển 74,8 nghìn tỷ đồng, bằng 15,7%; chi trả nợ lãi 35,7 nghìn tỷ đồng, bằng 32,5%.

Như vậy, từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2021, ngân sách Nhà nước đang bội thu 62,5 nghìn tỷ đồng.