14:00 30/08/2022

Ngày 23/9 sẽ đấu giá 113.000 tấn đường nhập khẩu

Vũ Khuê -

Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2022 dự kiến diễn ra lúc 9 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 9 năm 2022...

Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường là  113.000 tấn.
Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường là 113.000 tấn.

Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1649/QĐ-BCT về lượng và thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá năm 2022.

Theo đó, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường (mã HS 17.01) phân giao theo phương thức đấu giá năm 2022 là 113.000 tấn, gồm: lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô 79.000 tấn, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường tinh luyện 34.000 tấn.

Đối tượng được đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường phân giao theo phương thức đấu giá năm 2022 là thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện được đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường (mã HS 17.01) phân giao theo phương thức đấu giá.

Mức giá khởi điểm: 1.700.000 đồng/tấn. Bước giá: 50.000 đồng/tấn. Tiền đặt trước: (giá khởi điểm x số lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường) x 10%.

Thương nhân thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 chỉ gửi một túi hồ sơ dán kín, ghi rõ trên mặt ngoài túi hồ sơ các nội dung: “Hồ sơ đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường phân giao theo phương thức đấu giá năm 2022; tên thương nhân; thông tin liên lạc chi tiết của thương nhân (địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử)”.

Túi hồ sơ bao gồm: Phiếu bỏ giá (theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá). Phiếu bỏ giá để trong phong bì riêng, niêm phong, có chữ ký của thương nhân tại các mép của phong bì, đặt vào trong túi hồ sơ dán kín.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ tương đương: 01 bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

Chứng từ xác nhận việc nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Bộ Công Thương: 01 bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

Bộ Công Thương sẽ tiếp nhận hồ sơ từ 8 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2022 đến 17 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2022.

Sau khi kết thúc Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá năm 2022, Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương về kết quả phân giao để Bộ Công Thương ban hành văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường cho thương nhân trúng đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.