16:27 24/03/2022

Nguy cơ lỗi hẹn, Ban Quản lý dự án 2 ráo riết đẩy nhanh dự án ODA kết nối giao thông miền núi phía Bắc hơn 5.000 tỷ đồng

Anh Tú

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 rà soát tình hình thực hiện dự án ODA kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc hơn 5.000 tỷ, đẩy nhanh tiến độ khởi công 10 gói thầu còn lại, bám sát tiến độ giải ngân theo hiệp định vay...

Cao tốc Hà Nội - Lào Cai kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.
Cao tốc Hà Nội - Lào Cai kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.

Bộ Giao thông vận tải vừa có thông báo về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc họp về tình hình triển khai dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc sau cuộc họp, làm việc với nhà tài trợ là Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và các đơn vị có liên quan về tình hình triển khai dự án.

NGUY CƠ GIẢI NGÂN VỐN ODA CHẬM

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho hay, dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc là dự án quan trọng, được triển khai trong giai đoạn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước 2021 – 2025.

Bộ Giao thông vận tải thực hiện nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án như huy động nguồn vốn ban đầu để triển khai công tác chuẩn bị thực hiện dự án, bổ sung thêm các hạng mục sử dụng vốn tài trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) để triển khai đáp ứng yêu cầu chung của dự án và nhà tài trợ ADB.

Thời gian vừa qua, việc triển khai thực hiện dự án có chuyển biến nhất định như tập trung đẩy nhanh công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán các gói thầu của dự án. Đồng thời, đẩy nhanh công tác phát hành hồ sơ mời thầu của các gói thầu đủ điều kiện và nhìn nhận rõ các vướng mắc trong quá trình thực hiện và tăng cường nhân sự trong công tác tổ chức thực hiện dự án.

 

Tuy nhiên, “về tổng thể, dự án đang chậm so với tiến độ chung, có thể phải kéo dài thời gian Hiệp định vay nếu không thúc đẩy tiến độ và ảnh hưởng đến công tác giải ngân của dự án”, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông lo lắng.

Bộ Giao thông vận tải cũng chỉ rõ nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến tiến độ dự án chưa đáp ứng yêu cầu.

Thứ nhất, cách tiếp cận và xây dựng hệ thống quản lý dự án của Ban Quản lý dự án 2 chưa tốt, chưa kiểm soát được tiến độ tổng thể dự án, tiến độ các hạng mục, các hoạt động cần thực hiện trong quá trình triển khai dự án.

Chưa kịp thời phát hiện, giải quyết các nội dung tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, chưa chủ động thực hiện các giải pháp xử lý phù hợp để đẩy nhanh tiến độ.

Thứ hai, sự phối hợp giữa Ban Quản lý dự án 2, Tư vấn quản lý chương trình Aus4transport (PMC) và các đơn vị tư vấn chưa tốt, chưa thể hiện hết vai trò, trách nhiệm của các chủ thể, làm kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Thứ ba, năng lực nhân sự của đơn vị tư vấn còn hạn chế, nhân sự của Ban cũng cần phải kiện toàn.

Việc xác định nhiệm vụ, mục tiêu, nội dung công việc cần thực hiện, việc phân công và xác định trách nhiệm của các phòng, ban bộ phận của Ban Quản lý dự án 2 trong quá trình quản lý, thực hiện dự án chưa cụ thể, phối hợp chưa tốt làm chậm tiến độ triển khai công việc.

Thứ tư, việc tham gia của nhiều chủ thể trong quá trình thực hiện dự án và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 có tác động nhất định đến tiến độ triển khai dự án.

RÀ SOÁT KẾ HOẠCH, ĐÁP ỨNG TIẾN ĐỘ KHỞI CÔNG 10/11 GÓI THẦU CÒN LẠI

Để khắc phục những vấn đề tồn tại nêu trên, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu, một là, về công tác quản lý, điều hành dự án, Ban Quản lý dự án 2 rà soát, kiện toàn nhân sự trong công tác tổ chức thực hiện dự án, phân công nhiệm vụ cụ thể các bộ phận, phòng ban của Ban, xác định rõ mục tiêu, nội dung công việc cần thực hiện, đặc biệt trong công tác đấu thầu.

Xây dựng kế hoạch thực hiện tổng thể cho dự án và tiến độ chi tiết cho tất cả các hạng mục công việc. Ban Quản lý dự án 2 rà soát lại tình hình thực hiện dự án, thời gian có hiệu lực của Hiệp định vay, xây dựng kế hoạch chi tiết cho tất cả các hạng mục của dự án, trao đổi và thống nhất với Tư vấn PMC về tính khả thi của tiến độ dự kiến để thống nhất hành động của các bên, báo cáo Bộ trước ngày 25/3.

Đồng thời, cập nhật lại kế hoạch triển khai tổng thể của toàn dự án, làm cơ sở theo dõi, quản lý, chỉ đạo, điều hành dự án. Giao Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông rà soát kế hoạch thực hiện tổng thể, chi tiết do Ban Quản lý dự án 2 lập làm cơ sở kiểm soát tiến độ thực hiện.

Trên cơ sở tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết, Ban Quản lý dự án 2 thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện.

 

“Định kỳ hàng tuần/tháng tổng hợp báo cáo, đánh giá cụ thể tiến độ thực hiện đối với các hoạt động chính của dự án như công tác giải phóng mặt bằng, báo cáo theo yêu cầu của nhà tài trợ, công tác thiết kế kỹ thuật, dự toán, lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công; giải ngân… Đề xuất Bộ những vấn đề vượt thẩm quyền, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân”, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải nêu rõ.

Kịp thời làm rõ nguyên nhân chậm, chỉ rõ trách nhiệm của các bên để có giải pháp khắc phục ngay. 

Các cơ quan tham mưu của Bộ như Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Vụ Kế hoạch đầu tư,… tăng cường công tác theo dõi, tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đôn đốc kịp thời các đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Ban Quản lý dự án 2 có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, xây dựng chương trình làm việc giữa đoàn công tác của nhà tài trợ ADB với Bộ trong thời gian tới.

Hai là, về công tác giải phóng mặt bằng, trồng rừng thay thế và cập nhật, hoàn thiện các báo cáo theo quy định của nhà tài trợ, Ban Quản lý dự án 2 nghiên cứu kỹ cơ chế, chính sách, tăng cường phối hợp với nhà tài trợ ADB để đảm bảo tuân thủ các quy định của Hiệp định vay trong quá trình thực hiện dự án.

Tư vấn PMC tăng cường nhân sự tư vấn, rút ngắn thời gian thực hiện các công tác khảo sát kinh tế xã hội, cập nhật kế hoạch tái định cư, kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số, trước mắt là cho 2 gói thầu số 6 và số 10, tuân thủ quy định của nhà tài trợ, đáp ứng tiến độ khởi công các gói thầu.

Ban Quản lý dự án 2 tích cực phối hợp với các địa phương và tư vấn PMC, bám sát tiến độ triển khai các hạng mục công việc liên quan đến công tác trồng rừng thay thế, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Ba là, về tiến độ công tác trình, duyệt dự toán các gói thầu còn lại, yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 phối hợp với Tư vấn PMC, chỉ đạo tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán các gói thầu còn lại (gói thầu số 7 và 11) sau khi có thông báo kết quả thẩm định của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông thẩm định, phê duyệt theo nội dung ủy quyền của Bộ Giao thông vận tải, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/3.

Bốn là, về công tác lựa chọn nhà thầu, lãnh đạo Bộ yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 xem xét, rà soát cách thức tổ chức thực hiện việc xét thầu các gói thầu xây lắp đảm bảo chặt chẽ, thống nhất tiêu chí đánh giá, bảo mật thông tin, tăng cường phối hợp với nhà tài trợ và Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông để đáp ứng tiến độ triển khai trong công tác lựa chọn nhà thầu, tuân thủ các quy định.

Đối với các gói thầu đủ điều kiện lập, trình duyệt hồ sơ mời thầu, Ban Quản lý dự án 2 khẩn trương hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu. Đồng thời, làm việc và đề nghị ADB tiếp tục hỗ trợ tích cực trong việc xem xét, có ý kiến về các nội dung trình của Ban Quản lý dự án 2 về hồ sơ mời thầu, các bước đánh giá hồ sơ dự thầu để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Cuối cùng, về tiến độ triển khai các gói thầu ký hợp đồng (gói thầu số 8), Ban Quản lý dự án 2 chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ huy động, khảo sát địa hình, địa chất, thiết kế bản vẽ thi công,... triển khai thi công ngay đối với các đoạn tuyến bàn giao mặt bằng. Chuẩn bị sẵn sàng thiết bị, vật liệu,... để triển khai các đoạn tuyến dự kiến sẽ bàn giao trong thời gian tới, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu dự án.

Đồng thời, Ban Quản lý dự án 2 phối hợp với địa phương hoàn thiện các thủ tục chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo chính sách của dự án, báo cáo nhà tài trợ theo quy định, đảm bảo điều kiện triển khai thi công và tiến độ giải ngân yêu cầu.

 

Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc nhằm rút ngắn hành trình từ các trung tâm chính trị kinh tế của 3 tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái và các địa phương khác về thủ đô Hà Nội, nâng cao hiệu quả khai thác đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Dự án gồm 2 tuyến kết nối. Trong đó, tuyến số 1 dài 147km, kết nối Lai Châu với cao tốc Hà Nội – Lào Cai. Tuyến số 2 dài khoảng 53km, nối Nghĩa Lộ (Yên Bái) với cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Tổng mức đầu tư của dự án là 5.339 tỷ đồng, tương đương hơn 235 triệu USD, gồm vốn vay ODA của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) trị giá hơn 187 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc gần 4,5 triệu USD và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là hơn 43 triệu USD. 

Dự án được chia thành 11 gói thầu, dự kiến được thực hiện tổng trong khoảng 4 năm, cơ bản hoàn thành vào năm 2024. Trong đó, hiện mới gói thầu XL-8 là gói thầu đầu tiên được khởi công vào ngày 27/12.