14:31 15/10/2022

Phạt Chứng khoán KIS 250 triệu vụ tư vấn Tân Hoàng Minh phát trái phiếu lừa nhà đầu tư

Kiều Trang

Chứng khoán KIS chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ theo quy định khi tư vấn Tân Hoàng Minh phát hành trái phiếu...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.

Theo đó, Chứng khoán KIS bị phạt 250 triệu đồng do có hành vi không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được và có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ.

Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu cho 03 đợt chào bán của Công ty cổ phần Cung điện Mùa đông. Đợt 1: chào bán 254 tỷ đồng, đợt 2: chào bán 196 tỷ đồng, cùng vào tháng 11/2021 và đợt 3: chào bán 1.900 tỷ đồng tháng 3/2022.

Tuy nhiên, Công ty chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Cụ thể: Phương án phát hành của 3 đợt chào bán nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông của Cung điện Mùa đông thông qua nhưng chưa có nội dung về kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu và trách nhiệm, nghĩa vụ của từng tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu quy định tại điểm n, u khoản 1 Điều 13 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.

Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập và quy định phương án phát hành chi tiết. Cung điện Mùa Đông đã công bố thông tin các Phương án phát hành chi tiết do Chủ tịch HĐQT ký mà chưa có Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua các Phương án phát hành chi tiết này.

Các Bản Công bố thông tin trước đợt phát hành của Cung điện Mùa Đông chưa đảm bảo đầy đủ thông tin theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 122/2020/TT-BTC. Tại Mục II Bản Công bố thông tin không có thông tin về những người chịu trách nhiệm chính Công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu, không có thông tin Chủ tịch HĐQT của tổ chức phát hành là Cung điện Mùa đông, không có thông tin về tổ chức tư vấn là KIS.

 Tại Mục VIII Phụ lục kèm theo Bản Công bố thông tin cho đợt 1 và đợt 2 có Phụ lục là Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 tuy nhiên các hồ sơ kèm theo Bản Công bố thông tin không có Báo cáo tài chính kiểm toán 2019 (chỉ có năm 2019 chưa được kiểm toán).

Chứng khoán KIS còn bị phạt 85 triệu đồng do không báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: Báo cáo định kỳ tình hình tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp Quý IV/2021, năm 2021, Quý I/2022; Báo cáo định kỳ tình hình đăng ký, lưu ký trái phiếu năm 2021.

Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021; Báo cáo định kỳ cơ cấu nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu năm 2021; báo cáo định kỳ tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ Quý I/2021, Quý II/2021; báo cáo định kỳ của tổ chức đầu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành Quý I/2021, Quý II/2021, năm 2021.

Chứng khoán KIS cũng báo cáo HNX không đúng thời hạn theo quy định đối với các tài liệu: Báo cáo định kỳ tình hình tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp Quý II,III/2021; báo cáo định kỳ tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ Quý III/2021; báo cáo định kỳ của tổ chức đầu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành Quý IV/2021).