11:56 03/03/2023

Quảng Nam giảm tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Ngô Anh Văn -

Nhằm giảm bớt khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương triển khai quyết định của Thủ tường Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 1527/BTC-QLCS ngày 20/02/2023...

Khai thác mặt nước làm dịch vụ du lịch trên sông ở TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam
Khai thác mặt nước làm dịch vụ du lịch trên sông ở TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam

Ngày 02/3/2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang đã ký văn số 1114/UBND-KTTH yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tổ chức quán triệt việc thi hành, phổ biến nội dung của Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ đến các đối tượng có liên quan.

Theo đó, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ngành liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Cập nhật báo cáo tình hình giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước và số tiền được giảm của năm 2022 theo định kỳ và đột xuất (nếu có yêu cầu).

Lãnh đạo tỉnh cũng giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm phối hợp với Cục Thuế tỉnh trong việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo số tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 được giảm đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19. Đồng thời đánh giá tác động ảnh hưởng của số tiền giảm đối với chỉ tiêu thực hiện dự toán thu năm 2023 để kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Thuế khu vực, huyện, thành phố, các cơ quan ban ngành đoàn thể trên địa bàn khẩn trương triển khai thực hiện việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, chịu trách nhiệm thông báo cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 để liên hệ với cơ quan thuế hướng dẫn hồ sơ thủ tục và giải quyết giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo đúng quy định.

Lãnh đạo Quảng Nam giao Sở Thông tin và Truyền thông triển khai đến các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung tại Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ để các đơn vị, địa phương biết và khẩn trương triển khai thực hiện; đồng thời phổ biến đến tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chủ động thực hiện.

Đặc biệt, lưu ý nội dung không áp dụng giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 đối với hồ sơ nộp sau ngày 31/3/2023.