07:38 07/05/2021

Thông tin sai lệch về số lượng Nghị quyết Hội đông quản trị, HTT bị phạt tiền

Hà Anh -

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây (mã HTT-UpCoM).

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo đó, công ty này bị phạt 85 triệu đồng theo quy định tại Điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 40 Điều 1 Nghị định số 145/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2017/NĐ-CP).

Nguyên nhân là công ty đã công bố thông tin sai lệch. Cụ thể: HTT công bố thông tin sai lệch về số lượng Nghị quyết Hội đồng quản trị tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018, năm 2019 và về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của người nội bộ tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019.

Bên cạnh đó, công ty buộc cải chính thông tin theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2017/NĐ-CP.

Mới đây, Bên kiểm toán cũng đưa ra nhiều lý do từ chối đưa ra ý kiến BCTC năm 2020 của kiểm toán. Cụ thể, kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến liên quan đến các vấn đề sau:

- Tại ngày 31/12/2020, lỗ luỹ kế của công ty là gần 41,6 tỷ đồng, nợ phải trả ngắn hạn đang vượt quá tài sản ngắn hạn là 45,7 tỷ đồng (nợ phải trả ngắn hạn là 99,5 tỷ; tài sản ngắn hạn là hơn 53,7 tỷ). Công ty đang thiếu hụt vốn lưu động để thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Các khoản nợ quá hạn thanh toán tại ngày 31/12/2020 của công ty chủ yếu là dư nợ Ngân sách nhà nước là gần 18,1 tỷ đồng; Nợ gốc vay ngân hàng là 45,7 tỷ đồng; lãi vay Ngân hàng ước tính phải trả là 12,4 tỷ đồng và các khoản nợ phải trả khác. Mặt khác, đến thời điểm phát hành báo cáo tài chính kiểm toán, kiểm toán viên vẫn chưa nhận được đầy đủ thư đối chiếu các nhận số dư tiền vay của các ngân hàng. Các yếu tố này dẫn tới nghi ngờ về khả năng tiếp tục hoạt động của công ty. Khả năng tiếp tục hoạt động của công ty phục thuốc vào kế hoạch thu hồi các khoản công nợ, tái cấu trúc các khoản đầu tư; hoàn thành và quyết toán các công trình dở dang để thu hồi tiền....

- Công ty có số dư chi phí sản xuất kinh doanh dang dở của dự án khu đô thị mới Trung Văn mở rộng là 79,5 tỷ. Đến thời điểm kiểm toán công ty chưa cung cấp được tiến độ thực hiện dự án và khả năn quyết toán của công trình.

- Trong năm 2019, công ty đã thưc hiện thoái vốn đầu tư vào CTCP Xây dựng Phúc Hưng, tuy nhiên đến thời điểm 31/12/2020, công ty vẫn chưa thu được khoản chuyển nhượng này vào theo biên bản giữa ông Đào Văn Chiến và Công ty, ông Chiến phải có trách nhiệm thu hồi số tiền chuyển nhượng cổ phiếu nào với số tiền là 30 tỷ đồng. Kiểm toán không thể thu nhập được bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến giá trị có thể thu hồi của khoản phải thu này.

- Trong năm 2020, công ty có thực hiện chuyển nhương 500.000 cổ phiếu của Tổng CTCP Linh Dương, số tiền thu được là 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên Hợp đồng chuyển nhượng giữa công ty và người mua chưa có xác nhận chuyển nhượng cổ phần của Tổng CTCP Linh Dương.

- Tại thời điểm 31/12/2020, bên kiểm toán không được tham gia chứng kiến kiểm kê tiền mặt tồn quỹ, hàng tồn kho. Bằng các thủ tục kiểm toán thay thế, kiểm toán viên không thể đưa ra ý kiến về số dư tiền mặt tồn quỹ, hàng tồn kho đang được ghi nhận trên báo cáo tài chính.

Về vấn đề trên, công ty cho biết, nợ phải trả ngắn hạn của công ty chủ yếu là vay nợ của các ngân hàng, tiền gốc lãi cộng với tiền thuế phái trả nhà nước. Năm 2020, tiền thuế công ty đã nộp cho nhà nước là hơn 1 tỷ đồng. Năm 2021, số tiền thuế công ty đã nộp là hơn 552 triệu đồng do vậy việc hoạt động kinh doanh của công ty hoàn toàn bình thường. Tất cả các khoản vay đều có tài sản đảm bảo là Bất động sản. Công ty đã làm việc với ngân hàng để xử lý dứt điểm, dự kiến vào quý 2/2021.

- Về dự án Khu đô thị mới Trung Văn mở rông, hiện công ty đang trong quá trình làm việc với Uỷ ban Nhân dân Tp Hà Nội để hoàn thiện các thủ tục triển khai tiếp dự án và dự kiến tiếp tục triển khai dự án vào quý 4/2021.

- Về việc thoái vốn vào CTCP đầu tư xây dựng Phúc Hưng, công ty đang làm các thủ tục khởi kiện các cá nhân để thu hồi vốn và dự kiến xét xử vào quý 3/2021 và việc chuyển nhượng 500.000 cổ phiếu của Tổng CTCP Linh Dương, công ty đã gửi hồ sơ xin xác nhận nhưng chưa nhận được phản hồi.

- Còn về vấn đề kiểm kê quỹ tiền mặt và hàng tồn kho, công ty kiểm toán đến kiểm toán BCTC vào tháng 2/2021. Do vậy không tham gia kiểm kê số dư quỹ tiền mặt và hàng tồn kho tại ngày 31/12/2020 được.