12:09 27/08/2016

Thủ tướng yêu cầu báo cáo thực trạng vốn doanh nghiệp FDI

Bảo Quyên

Đánh giá mức độ rủi ro của việc phụ thuộc nhiều vào vay nước ngoài của khối doanh nghiệp FDI

Samsung là một trong những doanh nghiệp FDI đầu tư mạnh vào Việt Nam - Ảnh minh họa.<br>
Samsung là một trong những doanh nghiệp FDI đầu tư mạnh vào Việt Nam - Ảnh minh họa.<br>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về tình hình vay trả nợ nước ngoài tự vay, tự trả của doanh nghiệp năm 2015.

Theo đó, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước thường xuyên giám sát chặt chẽ việc thực hiện hạn mức vay trả nợ nước ngoài tự vay, tự trả của doanh nghiệp, chủ động thông tin kịp thời cho Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về hạn mức vay khi cần thiết; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chính phủ điện tử trong lĩnh vực quản lý vay, trả nợ nước ngoài tự vay, tự trả của doanh nghiệp.

Đồng thời phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo kế hoạch vay và trả nợ của doanh nghiệp theo hình thức tự vay, tự trả giai đoạn 2017-2020 có tính đến các dự án đang xem xét cấp phép mới và thông báo cho Bộ Tài chính để cập nhật chương trình quản lý nợ trung hạn, tổng hợp xây dựng hạn mức vay hàng năm.

Đáng chú ý, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính rà soát, báo cáo Thủ tướng về thực trạng cơ cấu vốn của khối doanh nghiệp FDI để đánh giá mức độ rủi ro của việc phụ thuộc nhiều vào vay nước ngoài của khối doanh nghiệp FDI; định hướng và giải pháp khắc phục chiến lược vốn mỏng của các doanh nghiệp FDI.

Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về giới hạn mức vay nước ngoài của doanh nghiệp trong mối quan hệ với quản lý tài chính doanh nghiệp, khả năng áp dụng các nội dung này trong điều kiện khung pháp lý và thực tiễn của Việt Nam để xây dựng điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp.

Trong trường hợp cần thiết, đảm bảo mức vay nước ngoài của quốc gia trong giới hạn an toàn, báo cáo và đề xuất giải pháp với Thủ tướng Chính phủ.