12:19 11/10/2021

78 mã không được giao dịch ký quỹ trên HNX trong quý 4 tới

Hà Anh

Trong danh sách này nhiều nhất là các mã chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 4/2021 trên HNX.

Theo đó, có 78 doanh nghiệp trong danh sách chứng khoán không đủ điều kiện ký quỹ trong quý 4 tới – trong đó nhiều nhất là các mã chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo… Cụ thể:

16 mã chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát và tổ chức phát hành có báo cáo tài chính bán niên soát xét 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán: ACM; BKC; C92; CMS, HGM, HPM, KSQ, OCH, PDC, PHP, SD2, SD4, TTZ, VC9, VE1, VIE.

6 mã là tổ chức phát hành có báo cáo tài chính soát xét bán niên có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán: AMC; CKV, HGM, BXH, KMT, PHP.

33 mã chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo: BII, CEO, CIA, CJC, CTC, CTX, DST, DZM, HHG, HUT, IVS, KSD, KVC, L35, L43, LCS, LM7, LUT, MAS, MIM, PGT, PPE, PV2, PVL, SDA, SPI, SSM, V21, VNT, VTH, VTJ, IDJ, BNA.

2 mã chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát và lợi nhuận sau thuế 6 tháng tại báo cáo tài chính bán niên soát xét 2021 là số âm: BLF, HKT.

3 mã chứng khoán bị cảnh báo: API, LDP, PCG.

2 mã là tổ chức phát hành có báo cáo tài chính bán niên 2021 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; Chứng khoán bị cảnh báo: L61, TST.

1 mã là tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020 quá 05 ngày làm việc; Chứng khoán vào diện bị tạm ngừng giao dịch: VAT.

4 mã chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát: VIG, PGT, VTL, VXB.

8 mã chứng khoán có lợi nhuận sau thuế 6 tháng tại báo cáo tài chính bán niên soát xét 2021 là số âm: THB, PVB, CX8, SGD, KTT, NRC, SDT, TFC.

6 mã chứng khoán có lợi nhuận sau thuế 6 tháng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính bán niên soát xét 2021 là số âm: NST, TXM, VLA, PEN, SMT, PTD.