06:26 06/05/2022

Ba năm nữa có Kho bạc "ba không"

Ánh Tuyết -

Kho bạc Nhà nước phấn đấu đến cuối năm 2025 không còn giao dịch tiền mặt, không khách hàng và không chứng từ giấy...

Sớm hình thành Kho bạc 3 không: không giao dịch bằng tiền mặt, không khách hàng đến giao dịch và không chứng từ giấy.
Sớm hình thành Kho bạc 3 không: không giao dịch bằng tiền mặt, không khách hàng đến giao dịch và không chứng từ giấy.

Kho bạc Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 1953/QĐ-KBNN về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống Kho bạc Nhà nước đến năm 2025. 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0, LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂM

Căn cứ từ thực tiễn, Kho bạc Nhà nước nghiên cứu, tổng kết, đánh giá và xây dựng Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống Kho bạc Nhà nước đến năm 2025 với những quan điểm định hướng rõ ràng.

 

"Cần nâng cấp các hệ thống thanh toán; áp dụng các phương tiện, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt mới trong thu, chi qua Kho bạc Nhà nước, nhằm phát triển Kho bạc số theo lộ trình chuyển đổi số quốc gia, sớm hình thành Kho bạc 3 không - không giao dịch bằng tiền mặt, không khách hàng đến giao dịch và không chứng từ giấy", Kho bạc Nhà nước nhấn mạnh.

Cụ thể, thúc đẩy các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế nói chung và trong hệ thống Kho bạc Nhà nước nói riêng, đặc biệt là trong thu, chi ngân sách nhà nước.

Từ đó, tạo thuận lợi hơn cho người dân và các đơn vị có giao dịch với Kho bạc Nhà nước tiếp cận các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; lấy khách hàng làm trung tâm của hoạt động thanh toán.

Bên cạnh đó là, cân bằng giữa đổi mới, sáng tạo với ổn định tài chính, cạnh tranh công bằng, bảo vệ quyền lợi của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có giao dịch với Kho bạc Nhà nước, bảo vệ lợi ích quốc gia, đảm bảo an ninh, an toàn, quản lý rủi ro, bảo mật dữ liệu trong lĩnh vực thanh toán.

Đồng thời, ứng dụng hiệu quả thành tựu khoa học, công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 để thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Nhờ đó, kết nối liên thông, liên mạch với các hệ thống, dịch vụ thuộc các ngành, lĩnh vực khác trong nền kinh tế; tăng cường hợp tác với các đơn vị trong và ngoài ngành tài chính; ứng dụng các thành tựu, kinh nghiệm trong nước và quốc tế về thanh toán không dùng tiền mặt.

GIẢM TỶ LỆ THU, CHI BẰNG TIỀN MẶT

Đề án cũng đề ra những mục tiêu cụ thể trong lộ trình thanh toán không dùng tiền mặt đến năm 2025.

Thứ nhất, tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống Kho bạc Nhà nước, hình thành thói quen của các đơn vị sử dụng ngân sách, người nộp ngân sách nhà nước, các tổ chức và cá nhân khác có giao dịch với Kho bạc Nhà nước ở khu vực đô thị trong việc thanh toán nói chung và thu, chi ngân sách nhà nước nói riêng bằng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước phát triển ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Thứ hai, giảm dần tỷ lệ thu, chi bằng tiền mặt qua Kho bạc Nhà nước và tiến tới hình thành Kho bạc không có tiền mặt trên cơ sở hiện đại hóa các hình thức thanh toán, đảm bảo phù hợp với xu thế chung của đất nước, của khu vực và thế giới về phát triển các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt.

Thứ ba, cơ sở hạ tầng, các hệ thống thanh toán điện tử của Kho bạc Nhà nước được nâng cấp.

Phát triển các dịch vụ thanh toán qua hệ thống Kho bạc Nhà nước theo hướng đa dạng, hiện đại để đáp ứng nhu cầu thanh toán đa dạng của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và có sự kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan.

Thứ tư, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, minh bạch hóa các giao dịch thanh toán trong hệ thống Kho bạc Nhà nước, góp phần vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm kinh tế, phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến cuối năm 2025, không còn giao dịch chi bằng tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước và giảm tới mức tối thiểu các giao dịch thu bằng tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước.

NÂNG CẤP HẠ TẦNG, TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI

Kho bạc Nhà nước cũng đề ra những giải pháp nhằm phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống Kho bạc Nhà nước đến năm 2025 trên tất cả các lĩnh vực, từ khuôn khổ pháp lý, công nghệ, quy trình nghiệp vụ, an toàn, bảo mật, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho công chức và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền.

Trước hết, Kho bạc Nhà nước sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế, chính sách.

Nâng cấp, phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, an toàn, hiệu quả và có khả năng liên thông: hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước để các ngân hàng thương mại có thể truy cập vào cổng trao đổi dữ liệu của Kho bạc Nhà nước lấy thông tin Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Tiếp tục hoàn thiện kết nối giữa hạ tầng của Kho bạc Nhà nước với các cơ quan thuế, hải quan, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia (IPBS) và hệ thống thanh toán của các ngân hàng thương mại...

Đồng thời, Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh thu, chi bằng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước tiếp tục mở rộng mạng lưới tài khoản phục vụ thu ngân quỹ nhà nước của Kho bạc Nhà nước tại các hệ thống ngân hàng thương mại đảm bảo đáp ứng điều kiện để mở tài khoản phục vụ thu ngân quỹ nhà nước của Kho bạc Nhà nước; phối hợp với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại triển khai thu ngân sách nhà nước theo mã định danh khoản thu để giảm thiểu truyền nhận thông tin giữa các cơ quan, tạo điều kiện đẩy mạnh các hình thức thu hiện đại như thu qua QR-Code, mobile-money, ví điện tử, mobile-banking,...

Bên cạnh đó, định kỳ hàng năm, Kho bạc Nhà nước phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại khảo sát tình hình cung ứng dịch vụ chi thanh toán cá nhân qua tài khoản, đặc biệt là địa điểm đặt máy ATM của các hệ thống ngân hàng thương mại tại từng địa bàn để báo cáo Bộ Tài chính quyết định mở rộng địa bàn bắt buộc chi thanh toán cá nhân qua tài khoản cho phù hợp với tình hình thực tế.

Cùng với đó, triển khai trên diện rộng việc Kho bạc Nhà nước kiểm soát và chủ động thanh toán đối với các khoản chi mua sắm hàng hóa, dịch vụ sử dụng trước, thanh toán sau (điện, nước, viễn thông,...) theo uỷ quyền của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Đồng thời, Kho bạc Nhà nước tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động thanh toán qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và sắp xếp vị trí việc làm trong hệ thống Kho bạc Nhà nước đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Thường xuyên tuyên truyền, vận động, hướng dẫn khách hàng sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch với Kho bạc Nhà nước.